نویسنده = �������� �������� ������������������� ����������