نویسنده = �������������������� ��������
عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به‌عنوان هدف گردشگری پزشکی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 275-289

10.22059/jut.2015.58448

علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی