نویسنده = �������������� ����������
تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 107-119

10.22059/jut.2021.308217.824

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ رامین کیامهر؛ معصومه جعفری


تحلیلی بر توزیع فضایی هتل ها در مقصدهای گردشگری، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 43-57

10.22059/jut.2017.61394

رامین کیامهر؛ عیسی پیری؛ شب بو بزم آورد؛ مهدی آذری