نویسنده = ���������� ��������
تحلیلی بر توزیع فضایی هتل ها در مقصدهای گردشگری، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 43-57

10.22059/jut.2017.61394

رامین کیامهر؛ عیسی پیری؛ شب بو بزم آورد؛ مهدی آذری