نویسنده = ������������ ��������������
اولویت‌بندی توان توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی مطالعه موردی: استان کرمان

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 79-98

10.22059/jut.2019.234974.334

سید مصطفی هاشمی؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ ابراهیم خلیفه