نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-120

10.22059/jut.2019.238865.364

یونس غلامی؛ مریم خاکی؛ سمانه صادقیان؛ سیده فاطمه قاسمپور