نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر هویت شهر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-31

10.22059/jut.2018.240434.378

لیلا وثوقی؛ محمدرضا یزدانی؛ عاطفه توانایی