نویسنده = ������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 45-59

محمد غفاری؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ باقر عسگر نژاد نوری