نویسنده = ������������ ������������
مؤلفه‌های بازاریابی تأثیرگذار بر تصویر مقصد گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 35-50

10.22059/jut.2021.318164.877

زهرا صفازاده اول؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی