نویسنده = �������� �������� ��������
حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 35-53

10.22059/jut.2018.126188.77

سکینه جعفری؛ سعید احسان فر؛ شیلا ملکی مجد