نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 45-59

محمد غفاری؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ باقر عسگر نژاد نوری