نویسنده = ������ ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ارتباط فضایی در عناصر گردشگری کلان‌شهر تهران مطالعه موردی: مناطق 1 و 12

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-150

10.22059/jut.2019.274520.604

مرضیه خیرخواه؛ صفر قائدرحمتی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ناصر رضائی