نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-148

10.22059/jut.2019.250270.439

علی حسنی؛ معصومه رحیم زاده