نویسنده = ������������ ������ ������
بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری دوچرخه در شهرها مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 10، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 23-40

10.22059/jut.2023.347557.1063

سید علی حسینی؛ فاطمه سالاروندیان؛ علیرضا دبیر؛ ندا نعمت فرح زادی