نویسنده = ������������ ������ ������
شناسایی عوامل مؤثر بر میزان هزینه‌کرد در سفر با تأکید بر چرخه زندگی خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22059/jut.2021.324257.905

سید علی حسینی؛ محمدرضا اخلاقی