نویسنده = �������������� ����������
شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی توسعه گردشگری شهر سنقر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 73-86

10.22059/jut.2021.327998.934

مهران معتمدی؛ زرین فخار؛ فرزاد مافی