نویسنده = ���������� ���������� ��������
شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی نمونه موردی: استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401

10.22059/jut.2022.333664.973

محمد نادر محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده