ارزیابی تأثیر رسانه‌های مجازی در توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه‌های مجازی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، زنجان، دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، زنجان ، دانشگاه زنجان

چکیده

دومین اقتصاد جهان پس از نفت با عنوان صنعت گردشگری شناخته شده که درآمدهای بسیاری را برای کشورهای مختلف در پی دارد و از طرفی گسترده‌ترین صنعت دنیا در حال حاضر به یکی از مؤلفه­های تفکیک ناپذیر زندگی انسان تبدیل شده است. از صنعت گردشگری به علت سازوکار منحصر به فرد اقتصادی خود به عنوان صادرات نامرئی نیز یاد می‌شود. گردشگری به عنوان پدیده ای چند بعدی و فرا بخشی از عناصر و اجزایی تشکیل شده است که ارتباطات متقابل و چند سویه‌ی آن‌ها در قالب یک سیستم یکپارچه، قابل درک و شناخت است. هدف تحقیق ارزیابی تأثیر رسانه­های مجازی با استفاده از نظرات و دیدگاه کاربران شبکه­های مجازی داخلی در راستای توسعه گردشگری می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات صورت اسنادی و پیمایشی و استفاده از پرسشنامه می­باشد. جامعه آماری تعداد 8 گروه از شبکه­های مجازی داخلی با کارکردهای مختلف و متوسط 2500نفر عضو می‌باشد. تعداد 258 نمونه پرسشنامه صحیح از بین تمام نمونه‌ها انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی می‌باشد. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که بین توسعه صنعت گردشگری و استفاده از رسانه­ها و شبکه­های مجازی یک خلأ یا فاصله وجود دارد ولی با توجه به دیدگاه پرسش شونده‌ها می‌توان گفت که با افزایش فعالیت آن­ها و گسترش دامنه تبلیغات و خدمات در صنعت گردشگری می‌توان امید داشت که کاربران این شبکه­ها و گردشگران به استفاده از این رسانه­ها روی بیاورند و شاهد توسعه نوآورانه گردشگری باشیم.

کلیدواژه‌ها


1)      بهرامی، رحمت الله (1389) بررسی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه گردشگری در استان کردستان، مجموعه مقالات چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 27-25 فروردین، صص15-1

2)      پور فرج، علیرضا، عیسی زاده روشن، یوسف، چراغی، کبری ( 1387) فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شمار ه 13، صص 66-46

3)      تقی زادگان، مریم (1393) نقش شبکه های اجتماعی آنلاین بر صنعت گردشگری : رویکرد سیاست‌گذارانه به نقش تکنولوژی ارتباطی جدی در صنعت گردشگری ایران، اولین همایش بین‌المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چالش‌ها و چشم‌اندازها، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گردشگری، 13-1

4)      توکل، محمد مهدی، عظیمی، اعظم (1389) نقش رسانه‌ها در صنعت توریسم، همایش منطقه ای توریسم و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، صص 20-1

5)      حقیقی کفاش مهدی، ضیایی محمود، جعفری قاسم (1388)، اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 11 و 12، صص 40-23

6)      حسینی ماچک پشتی، سید حمید، دیو سالار، اسدالله، معلمی مصطفی و یزدانی، علیرضا ( 1392) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان : دانشکده شهید مفتح، صص21-1

7)      دفتر پروژه برنامه ملی توسعه گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی ( 1380) پیش نویس خلاصه برنامه ملی توسعه و مدیریت گردشگری، تهران

8)      دلاور، علی، قادری، اسماعیل، مجدی نیما ( 1393) جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیک ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 9، شماره 28، صص 16-1

9)      روحانی ، سعید ، زارع رواسان ، احد ،( 1392)، شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر ارتقاء گردشگری الکترونیکی در ایران ، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،سال 2، شماره 5 ، صص206 -184

10)   عطافر، علی، خزائی پول، جواد، پور مصطفی خشکرودی، مهدی (1391) عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری سال 7، شماره 18، صص 131-156

11)   غفاری، غلامرضا، تقی زادگان، مریم ( 1394) مشارکت و فعالیت در شبکه های مجازی گردشگری و سرمایه اجتماعی مجازی در ایران، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، شماره 14، صص 90-67

12)   سرایی، محمد حسین، مویدفر، سعیده و بیراوندزاده، مریم (1380) صنعت گردشگری گامی نو در جهت توسعه منطقه ای. مجموعه مقالات چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 27-25 فروردین، صص 1-16.

13)   طیبی کمیل، بابکی، روح الله و جباری، امیر ( 1386) بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1383-1338) پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال 7، شمار ه 26، صص 110-83

14)   فیروز جائیان، علی اصغر، فیروزجائیان، مجتبی، هاشمی پطرودی، سید حمید، غلامرضا زاده، فاطمه ( 1392) کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری ISM در مطالعات گردشگری؛ تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 5، صص 159-129

15)   معمار زاده، غلامرضا، سرافرازی، مهرزاد و فایض، سمانه ( 1391) رویکرد فناوری اطلاعات IT در توسعه گردشگری الکترونیک، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، صص21-1

16)   مک کوئیل دنیس، ترجمه‌ی پرویز اجلالی ( 1382) درآمدی بر نظریه های ارتباطی جمعی، تهران، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ اول

17)   مهدوی، مسعود؛ طاهرخانی، مهدی ( 1383) کاربرد آمار در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات قومس

18)   مظلومی نادر، جلالی، سید حسین (1391) شبکه های اجتماعی و موفقیت سیاست‌گذاری گردشگری ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شماره 18، صص 25-48

19)   محمودی میمند ، محمد ، فارسیجانی ، حسن ، طاهری موسوی ، سارا ،( 1392)، ارائه الگوی ترکیبی عوامل موثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران ، فصنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره 13، صص143-124

20)   کروبی، مهدی (1390) رسانه های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری، مطالعات گردشگری، شماره 15، صص 111-136

21)   نظریان، اصغر، مشیری سید رحیم و آقاجانی، فرهاد. (1385) امکان سنجی توسعه صنعت توریسم در شهرستان اردبیل. فصلنامه چشم اندازهای جغرافیایی،سال 1،  شماره 3، صص 117-103

22)   یادگاری ، مهدی ، محمدی ، شهریار ، یارمحمدی سامانی ، پیمان (1394) الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی ، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ، سال 10، شماره 30، صص 148-129

23)  Andreu , Luisa., Joaquın, Alda´s., Bigne , J. Enrique Bigne, Anna S. Mattila. (2010). An analysis of e-business adoption and its impact on relational quality in travel agency–supplier relationships .Tourism Management, n. 31 pp. 787-777

24)  Buhalis, Dimitrios. (2000) , "Marketing the competitive destination of the future", Tourism management Special Issue: The Competitive Destination,n. 21, pp.97-116.

25)  Guo, Yue and Barnes, Stuart (2011) Purchase behavior in virtual worlds:An empirical investigation in Second Life. Information and Management, 48 (7). pp. 303-312

26)  Jenkin, HAMISH .(2010). The Impact of Social Networking Mediums on the Decision making Process of Tourists: A Case Study of Stray Ltd. & Spaceship New Zealand Ltd. Industry Report, Waikato Management School, University of Waikato, New Zealand

27)  Keenan, Andrew., & Shiri, Ali. (2009). Sociability and social interaction on social networking websites. Library Review. 58(6) , Pp. 438-450.

28)  Loh, Aizhen. (2011). A Study on Influence of Trust, Social identity, Perceived Risk and EWOM on Consumer Decision-Making Process in the context of Social Network Sites. Unpublished master's thesis in business administration. School of Management, Blekinge Tekniska Hogskola University, Sweden, pp.1-71

29)  Messinger , Paul, Eleni, Stroulia Kelly Lyons, Michael Bone, Run H. Niu,Kristen Smirnov, Stephen Perelgut.( 2009). Virtual worlds past, present & future: New directions in social computing. Decision Support System 47. Pp 204-228

30)  Miguens, J., Baggio, R., & Costa, C. (2008). Social media and Tourism Destinations: TripAdvisor Case Study. Proceeding of Advances in Tourism Research Conference. University of Aveiro, Portugal. May. 26-28

31)  Pace, Stefano. (2008 YouTube: an opportunity for consumer narrative analysis?", Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 11 Issue: 2, pp.213-226, https://doi.org/10.1108/13522750810864459.

32)  Shen .Chung‐Chi , Chiou. Jyh‐Shen , (2009) "The effect of community identification on attitude and intention toward a blogging community", Internet Research, Vol. 19 Issue: 4, pp.393-407

33)  Weaver, .David. & Lawton. Laura. (2009) , Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research, Tourism Management, Volume 28, Issue 5, pp. 1168-1179