نویسنده = �������� ���������������� ������ ����������