نویسنده = �������������� ��������
گردشگری بازتابی از زیست جهان شهری در دنیای مدرن

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 95-110

10.22059/jut.2020.269120.563

یونس نوربخش؛ عبدالحسین کلانتری؛ احسان فرهادی