Factors Affecting on the Loyalty in Tourism Case study: Qeshm

Document Type : Research Article

Authors

1 gg

2 استادیار

Abstract

El turismo es considerado una de las actividades más importantes del mundo y su desarrollo siempre es considerado por países y expertos. En el proceso de desarrollo y comercialización del turismo, la lealtad al destino es un factor clave. Cabe señalar que diversos factores pueden afectar la lealtad de los turistas al destino. El propósito de este estudio fue investigar y evaluar la lealtad de los turistas en Qeshm y sus factores efectivos. La presente investigación es un propósito práctico y su método es descriptivo-analítico. Contratación de Ali (cuestionario). La información requerida es proporcionada por el método de campo y documental (cuestionario). La población estadística del estudio son los turistas que visitaron Qeshm. La muestra estadística consta de 322 turistas. Los datos recogidos se procesan utilizando estadísticas descriptivas e inferenciales. Los resultados muestran que el nivel de lealtad del turismo en Qeshm es más alto que el promedio, y entre los factores que afectan la lealtad, el nivel de impacto más alto se encuentra en el componente de conocimiento del destino y el menor efecto en el componente de imagen de destino.

Keywords


1)      ابراهیم پور، حبیب؛ سید نقوی، میرعلی؛ یعقوبی، نورمحمد(1389) عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین)، مطالعات مدیریت گردشگری، 5(14)، 92-69.
2)      اسماعیلی، محمدهادی؛ معین فرد، محمدرضا؛ شوشی نسب، پروین؛ بنسبردی، علی(1393) ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگری ورزشی پارکهای آبی ورزشی مشهد، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش،1(3)، 112-101.
3)      ایمانی خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید(1389) عوامل موثر بر ارزش برند در مقصد گردشگری شهر یزد، مطالعات گردشگری، 4(13)، 137-113.
4)      بلوچی، حسین؛ ملکی مین­باش رزگاه، مرتضی؛ فارسی­زاده، حسین(1394) بررسی تاثیر مقصد و رضایت مقصد بر نیت های بازدید گردشگران، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 4(12)، 33-11.
5)      رمضانزاده، مهدی(1395) سنجش تعیین کننده­های اصلی وفاداری در گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستاهای دهستان گلیجا، تنکابن، جغرافیا، 14(49)، 94-79.
6)      رنجبریان بهرام؛ خزائی پول، جواد؛ بالوئی جام خانه، هادی(1391) تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری،1(1)، 34-13.
7)      زیاری، کرامت­اله؛ اشنویی، امیر، مولایی قلیچی، محمد(1393) سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM مطالعه موردی کلانشهر شیراز، گردشگری شهری، 1(1)، 15-1.
8)      غفاری، محمد؛ رضایی دولت آبادی،حسین؛ دهقانی اناری، فرشید(1393) تحلیل عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری مورد مطالعه: گردشگران خارجی سفر کرده به اصفهان، مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(3)، 568-551.
9)      قاسمی، مهدیه و نجارزاده، محمد(1394) بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیه شفاهی دیگران مطالع موردی: گردشگران ورودی شهر اصفهان، 2(2)، 153-165.
10)   کیانی فیض­آبادی، زهره(1395) تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان، برنامه ریزی و توسعه گردشگری،5(16)، 167-149.
11)   همتی، رضا  و زهرانی، داود(1393) بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به مثابه برند گردشگری، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 3(10)، 204-182.
12)   Aaker, David A. (1991). Managing Brand Equity, The Free Press: New York, N.Y.
13)   Alexandris, Kostas. Kouthouris, Charilaos. and Meligdis, Andreas. (2006). Increasing customers' loyalty in a skiing resort: The contribution of place attachment and service quality. International journal of contemporary hospitality management, 18(5), 414-425.
14)   Alizadeh, Abbas. and Saghafi, Golnaz.(2014). An Examination of Antecedents of Loyalty Intention to Travel: The Case of Malaysia. Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME14 DUBAI Conference) Dubai, 10-12 October 2014.
15)   Allenby, Greg M. and Lenk, Peter J. (1995). “Reassessing Brand Loyalty, Price Sensitivity, and Merchandising Effects on Consumer Brand Choice”. Journal of Business and Economic Statistics, 13 (3), 281–289.
16)   Campón, Ana Maria. Alves, Helena. and Hernández, Jose Manuel. (2013). Loyalty measurement in tourism: A theoretical reflection. In Quantitative methods in tourism economics (pp. 13-40). Physica-Verlag HD.
17)   Campón-Cerro, Ana Maria. Hernández-Mogollón, Jose Manuel. and Alves, Helena. (2017). Sustainable improvement of competitiveness in rural tourism destinations: The quest for tourist loyalty in Spain. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 252-266.
18)   Căruntu, Andreea Laura and Diţoiu, Mihail Cristian, (2014) The Perceptions of Hospitality Services of a Tourism Destination, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 109, 231-235.
19)   Chen, Ching-Fu. And  Chen, Fu-Shian. (2010). “Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction and Behavioral Intentions for Heritage Tourists”. Tourism Management, 31 (1), 29–35.
20)   Chen, Ching-Fu. and Myagmarsuren, Odonchimeg. (2010). Exploring relationships between Mongolian destination brand equity, satisfaction and destination loyalty.Tourism Economics, 16(4), 981-994.
21)   Chen, Ching-Fu. and Tsai,  DungChun . (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management, 28(4), 1115-1122.
22)   Chi, Christina Geng-Qing. and  Qu, Hailin. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism management, 29(4), 624-636.
23)   Choi, Suh-hee. Kim, Jeong- Nam Kim. and Cai, Liping A. Cai. (2011). Tourism Loyalty: An Extended Communicative Action Model.
24)   Eurico, Sofia Teixeira. da Silva, João Albino Matos. and do Valle, Patricia Oom do Valle. (2015). A model of graduates׳ satisfaction and loyalty in tourism higher education: The role of employability. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Vol 16, 30-42.
25)   Faullant, Rita. Matzler, Kurt. and Füller, Johann. (2008). “The Impact of Satisfaction and Image on Loyalty: The case of Alpine ski resorts”. Managing Service Quality. 18 (2), 163–178.
26)   Gallarza, Martina G. and Saura, Irene Gil. (2006). Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: an investigation of university students’ travel behaviour. Tourism management, 27(3), 437-452.
27)   Grigaliūnaitė,  Viktorija. and Pilelienė, Lina . (2014). Satisfaction and loyalty of Lithuanian rural tourists: segmentation and managerial implications. Regional Formation and Development Studies, 14(3), 64-75.
28)   Haque, Ahasanul. and Khan, A. Highe. (2013). Factors influencing of tourist loyalty: A study on tourist destinations in Malaysia, In Conference: proceedings of 3rd Asia-Pacific business research conference, Kuala Lumpur, Malaysia (pp. 25-26).
29)   Hsu, Cathy, and Cai, Liping A. (2009, August). Brand knowledge, trust and loyalty-a conceptual model of destination branding. In International CHRIE conference-refereed track (p. 12).
30)   Hsu, Chi-I. Shih, Meng- Long. Huang, Bing-Wen. and Lin, Chun-Nan. (2009). Predicting tourism loyalty using an integrated Bayesian network mechanism. Expert Systems with Applications, 36(9), 11760-11763.
31)   Konecnik, Maja. and Gartner, Willam C. (2007). Customer-based brand equity for a destination. Annals of tourism research, 34(2), 400-421.
32)   Lee, Sangjae. Jeon, Sungil . and Kim, Doyoung. (2011). The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea.Tourism Management, 32(5), 1115-1124.
33)   Lee, Yong- Ki. Back, Ki- Joon. and Kim, Jin- Y0ung. (2009). Family restaurant brand personality and its impact on customer's emotion, satisfaction, and brand loyalty. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(3), 305-328.
34)   Meleddu, Marta. Paci, Raffaele. and Pulina, Manuela. (2015). Repeated behavior and destination loyalty. Tourism Management, Vol 50, 159-171.
35)   Michels, Nicolette. and  Bowen, David. (2005). The relevance of retail loyalty strategy and practice for leisure/tourism. Journal of Vacation Marketing, 11(1), 5-19.
36)   Nam, Janghyeon. Ekinci, Yuksel. and Whyatt, Georgina. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction. Annals of Tourism Research, 38(3), 1009-1030.
37)   Oppermann, Martin. (2000). Tourism destination loyalty. Journal of travel research, 39(1), 78-84.
38)   Pereira, Hélia Gonçalves. de Fátima Salgueiro, Maria. and Rita, Paulo.(2016). Online purchase determinants of loyalty: The mediating effect of satisfaction in tourism.Journal of Retailing and Consumer Services, Vol 30, 279-291.
39)   Prayag, Girish. (2008). Image, satisfaction and loyalty- The case of Cape Town. Anatolia, 19(2), 205-224.
40)   Tasci, Asli DA. (2017). A quest for destination loyalty by profiling loyal travelers. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 207-220.
41)   Valle, Patricia Oom do. Silva, J. A. João Albino. Mendes, Júlio. and Guerreiro, Manuela. (2006). Tourist satisfaction and destination loyalty intention: a structural and categorical analysis. International Journal of Business Science and Applied Management, 1(1), 25-44.
42)   Wu, Chih-Wen. (2016). Destination loyalty modeling of the global tourism. Journal of Business Research, 69(6), 2213-2219.
43)   Yoon, Yooshik. and Uysal, Muzaffer.(2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26(1), 45-56.
44)   Yoon, Yoo-Shik. Lee, Jin-Soo. and Lee, Choong-Ki. (2010). Measuring festival quality and value affecting visitors’ satisfaction and loyalty using a structural approach. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 335-342.