نویسنده = مهدی حسام
تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 127-142

10.22059/jut.2020.303292.801

علی اکبر سالاری پور؛ مهدی حسام؛ آرش برادران؛ آرمان حمیدی


واکاوی دلایل تمایل اندک گردشگران به ماندگاری در شهر رشت

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 35-51

10.22059/jut.2018.232906.313

مهدی حسام؛ اسماعیل آقائی زاده