نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ظرفیت برندسازی شهری و عناصر برند در مقصد گردشگری مبتنی بر رویکرد هویت مبنا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 143-159

10.22059/jut.2020.301342.788

لیلا وثوقی؛ مریم عبدلی؛ فاطمه خزایی؛ مجید سارانی


2. ارزیابی تأثیر هویت شهر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-31

10.22059/jut.2018.240434.378

لیلا وثوقی؛ محمدرضا یزدانی؛ عاطفه توانایی