نویسنده = ������������ ��������
واکاوی ظرفیت برندسازی شهری و عناصر برند در مقصد گردشگری مبتنی بر رویکرد هویت مبنا

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 143-159

10.22059/jut.2020.301342.788

لیلا وثوقی؛ مریم عبدلی؛ فاطمه خزایی؛ مجید سارانی