نویسنده = سیّد محمّد میرتقیان رودسری
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تمایل به سفر گردشگران به مقصد شهری رامسر در طول دوره شیوع کووید-19

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-16

10.22059/jut.2021.324660.907

مهدی کروبی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مریم نقوی؛ سینا سلجوقی


ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 17-31

10.22059/jut.2018.247442.423

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی


بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 149-167

10.22059/jut.2019.247642.426

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری