کلیدواژه‌ها = شهر تهران
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با گردشگر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 37-53

10.22059/jut.2023.355874.1117

سعید محمدلو؛ محمد مهدی مظفری؛ بابک حاجی کریمی؛ کامیار کاوش


بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی مقاصد بر پاسخ‌های احساسی و رفتاری گردشگران شهری موردمطالعه: شهر تهران

دوره 9، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 55-71

10.22059/jut.2022.340597.1022

سارا دودانگه؛ بابک حاجی کریمی؛ محمد مهدی مظفری؛ کامیار کاوش


توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه‌بر مصرف فیلم‌های هنری

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 33-46

10.22059/jut.2021.326979.925

فرزین نعمت بخش آبکنار؛ منصوره علیقلی؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش


بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 79-90

10.22059/jut.2021.325447.912

زینب قاسم نژاد؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ محمدرضا جلیلوند


آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-148

10.22059/jut.2019.250270.439

علی حسنی؛ معصومه رحیم زاده