نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 39-56

10.22059/jut.2018.258573.488

ابوالفضل قنبری؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ معصومه آدمی


2. سنجش پایداری توسعة گردشگری از نگاه جامعة محلی (مطالعة موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 205-218

10.22059/jut.2015.55834

ابوالفضل قنبری؛ معصومه آدمی؛ سمیرا هاشمی امین