کلیدواژه‌ها = "عوامل محیطی- فیزیکی"
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری غذا در خیابان انوشه شهر اهواز

دوره 9، شماره 3، آبان 1401

10.22059/jut.2022.329263.940

محمدعلی فیروزی؛ مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ مهین فریسات