رتبه بندی فصلنامه گردشگری شهری در ISC

با کمال مسرت به استحضار می رساند که فصلنامه علمی -پژوهشی گردشگری شهری در ارزیابی اخیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1395 با کسب رتبه Q1 و ضریب تأثیر 0.464 را کسب کرده است.

 

https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx