درباره نشریه

اساسنامه مجله علمی- پژوهشی «گردشگری شهری »

«قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری» جهت تحقق اهداف خود اقدام به انتشار مجله علمی- پژوهشی گردشگری شهری می نماید. ذیلا اساس نامه نشریه در 15 ماده آورده می شود.

ماده اول:

در متن اساسنامه بجای قطب علمی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، کلمه  قطب بکار می­رود.

ماده دوم: نام مجله

نام مجله :  نشریه گردشگری شهری

journal of urban tourism 

 است که رتبه علمی پژوهشی دارد و وابسته به قطب است.

ماده سوم: هدف

1ـ ارتقاء سطح نظری و تجربی دانش گردشگری شهری در ایران
2ـ ایجاد و تقویت همبستگی بین محققین گردشگری در راستای تبادل نظرات و تجربیات دانش گردشگری
3ـ کمک به توسعه کشور از طریق مطرح کردن مسائل صنعت گردشگری و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه‌حل.
ماده چهارم: زبان

مقالات و مطالب مندرج در مجله به زبان فارسی خواهد بود و چکیده مقالات هر شماره به زبان انگلیسی در همان شماره ارائه خواهد شد.

ماده پنجم: ارکان مجله

ارکان اصلی مجله عبارتند از: سردبیر، مدیر مسئول، هیات تحریریه و مدیر داخلی

 

ماده ششم: ترکیب هیأت تحریریه

هیأت تحریریه مجله حداقل از هشت  نفر متخصص در زمینه گردشگری برای مدت 4 سال از طرف هیأت مدیره قطب انتخاب می­شوند، هیأت تحریریه دو نفر از اعضای خود را بعنوان سردبیر و مدیر مسئول انتخاب می­کند.

تبصره 1- شرط عضویت در هیأت تحریریه: داشتن 3 مقاله چاپ  شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی یا بین ­المللی در زمینه گردشگری در 4 سال گذشته

تبصره 2- سردبیر برای جایگزینی اعضاء برحسب نیاز و یا ضرورت، اسامی افراد واجد شرایط عضویت در هیأت تحریریه را تهیه و پس از تأئید هیأت تحریریه برای تصویب به هیأت مدیره قطب پیشنهاد می­کند.

ماده هفتم: نحوه بررسی مقالات

1-    هر مقاله در صورت تشخیص دارا بودن شرایط اولیه به حداقل 3 نفر متخصص صاحبنظر جهت داوری ارسال می­گردد.

2-    نام داوران مقاله محرمانه است.

3- ارزیابی و تصمیم­گیری در مورد مقالاتی که یکی از اعضای هیأت تحریریه، نویسنده و یا جزو نویسندگان آن باشد بدون دخالت و در غیاب فرد مذکور انجام می­گیرد.

4-    تصمیم­گیری نهایی در مورد قبول و یا رد مقالات به عهده هیأت تحریریه است.

5-    مقالات بدون حذف اسامی نویسندگان برای داوران ارسال می­شود.

ماده هشتم: وظایف هیأت تحریریه

1- تعیین خط مشی و سیاست کلی، تدوین آیین نامه اجرایی، تلاش در حفظ کیفیت و ارتقاء سطح علمی مجله و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره قطب برای تصویب نهایی

2-    انتخاب داوران مقالات

3-    اتخاذ هر گونه تصمیم نهایی درباره انتشار مقالات

ماده نهم: وظایف سردبیر

الف ـ تشکیل و اداره جلسات هیات تحریریه حداقل هر سه ماه یکبار.
ب ـ اجرای تصمیمات هیات تحریریه در چارچوب اساسنامه.
ج ـ نظارت بر حسن اجرای تمامی اقدامات و مکاتبات مربوط به چاپ و توزیع مجله و امور مشترکین. 
د ـ نظارت بر فعالیت‌های مدیر داخلی.
ه – پیش بینی بودجه سالانه مجله و پیشنهاد آن به مدیر مسئول.
و- طرح مقالات و ارائه نتایج داوری ها به هیات تحریریه.
ن- ارائه گزارش سالانه به هیات تحریریه.

ماده دهم : وظایف مدیر مسئول مجله بدین قرار است:
الف ـ اقدام جهت اخذ مجوز قانونی برای انتشار  مجله  
ب ـ اقدام جهت اخذ اعتبار علمی پژوهشی برای  مجله 
ج- نظارت بر حسن اجرای تمامی اقدامات و مکاتبات مربوط به چاپ و توزیع مجله  و امور مشترکین 
ماده یازدهم: جلسات هیأت تحریریه

1- جلسات هیأت تحریریه حداقل هر 3ماه یکبار تشکیل می­شود و جلسات اضافی برحسب ضرورت به دعوت سردبیر تشکیل خواهد شد.

تبصره3- در صورتی که امکان ارتباط از طریق الکترونیکی با تمام اعضا هیأت تحریریه برقرار شود و از این طریق هماهنگی لازم بعمل آید تشکیل هر سه ماه یکبار  جلسه ضرورت ندارد.

2-    جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیأت تحریریه رسمیت خواهد داشت.

3-    تصمیمات با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه هیأت تحریریه قابل اجرا است.

ماده دوازدهم : مدیر داخلی

 به منظور حسن اجرای امور اداری و مالی مجله، فردی از افراد واجد شرایط به پیشنهاد سردبیر و تأیید هیات تحریریه و با ابلاغ مدیر مسئول  مجله  به عنوان مدیر داخلی مجله تعیین می‌شود که به مدت سه سال زیر نظر سردبیر امور محوله را انجام دهد.

تبصره -1- تغییر مدیر داخلی پس از صلاحدید سردبیر به عهده مدیر مسئول مجله  است.
تبصره -2- مدیر داخلی بدون داشتن حق رأی در جلسات هیات تحریریه شرکت و امور مجله  را زیر نظر سردبیر و مدیر مسئول انجام می دهد.

ماده سیزدهم : منابع مالی مجله

منابع مالی  مجله  از محل بودجه قطب و درآمدهای حاصل از فروش مجله تأمین می‌شود.

ماده چهاردهم :  تغییر در مفاد اساسنامه

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه با پیشنهاد مدیر مسئول، سردبیر، یا حداقل سه نفر از اعضای هیات تحریریه مجله  و منوط به تصویب اعضای قطب خواهد بود.

ماده پانزدهم  : تعداد مواد و تبصره های اساسنامه

 اساسنامه مجله گردشگری شهری  در 15 ماده و 3 تبصره در تاریخ16/2/92 به تصویب شورای قطب رسید. 

 

 

 

 

 

 

 وب سایت: http://jut.ut.ac.ir/

نشانی: تهران – خیابان انقلاب اسلامی- خیابان قدس- انتهای کوچه آذین- پلاک 50 – دانشکده جغرافیا- ساختمان شماره 1- طبقه دوم – اتاق 206- دفتر قطب گردشگری

کد پستی 1417853933- صندق پستی 6465-14155