داوران

 

نام داور سمت / سازمان
عبدالمجید احمدی استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
فرشته احمدی دانشکده هنر ، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
منیژه احمدی گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان
فریبرز احمدی دهکاء استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهری اذانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران
حمیدرضا ایزدی دانشگاه شیراز
محمد اسکندری ثانی دانشگاه بیرجند
محمد اسکندری نوده دانشگاه پیام نور رشت
یوسف اشرفی دانشگاه تهران؛ پردیس فارابی
اسماعیل آقائی زاده دانشگاه گیلان
مرتضی اکبری دانشیار دانشکده کارآفرینی
سعیدرضا اکبریان رونیزی استادیار دانشگاه شیراز
علی اکبر امین بیدختی دانشگاه سمنان
جعفر اولادی دانشگاه مازندران
ناصر بیات دانشگاه علوم انتظامی امین
ناصر بیات استادریار تهران
مهدی باصولی عضو هیات علمی، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی
حمیدرضا باغیانی دانشگاه یزد
افسانه باقری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سید علی بدری دانشگاه تهران
صادق برزگر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور گرگان
بهار بیشمی عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری
پریسا بیکی گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
مصطفی بهزادفر دانشگاه علم و صنعت ایران
عیسی پیری دانشگاه زنجان
طاهر پریزادی استادیار، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
موسی پژوهان دانشگاه تهران
احمد پوراحمد استاد
نازنین تبریزی هیات علمی گروه جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
علی اکبر تقیلو استادیار دانشگاه ارومیه
ایرج تیموری دانشگاه تبریز
آرا تومانیان دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
مریم جعفری مهرآبادی استادیار در گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان،رشت، ایران
سید اسحاق جلالیان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسن جواهری دانشگاه تهران
ذبیح االله چهارراهی‌ دکترای امایش سرزمین، دانشگاه تهران،تهران، ایران
حسین حاتمی نژاد دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
لیلا حبیبی عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
اصغر حیدری مدیر عامل
جهانگیر حیدری گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
رحیم حیدری چیانه دانشگاه تبریز
رسول حیدری سورشجانی دانشگاه کاشان
مهدی حسام دانشگاه گیلان
علی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
هادی حکیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
امیررضا خاوریان گرمسیر دانشگاه اصفهان
مصطفی خبازی استادیار جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد امین خراسانی
علیرضا دربان آستانه استادیار دانشگاه تهران
علی دلشاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد
اسدالله دیوسالار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران.
مرتضی دوستی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
طاها ربانی مدیر اجرایی
سید عباس رجایی استادیار
ابراهیم رستگار مدرس گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور تهران شرق
ولی اله رستمعلی زاده استادیار مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
محمدرضا رضایی دانشگاه یزد
حسن رضایی نیا گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
ناصر رضائی عضو هیات علمی
محمدرضا رضوانی استاد دانشگاه تهران
مهدی رمضان زاده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
کرامت اله زیاری سایر/سایر
محمد حسن زال هیئت علمی دانشگاه مازندران
نادر زالی دانشگاه گیلان
محمد حسن یزدانی دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی
مهدی زنگنه دانشگاه حکیم سبزواری
سعید زنگنه شهرکی استادیار دانشگاه تهران
فرزانه ساسان پور دانشگاه خوارزمی تهران
رامین ساعد
حمدا... سجاسی قیداری
نادر سیدامیری گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد حسین سرایی جغرافیا، علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
رحیم سرور استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
هوشنگ سرور هیات علمی
هاشمی سعید
مهدی سعیدی دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر سیف اللهی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
هادی سلطانی فرد استاد
علیرضا سلیمانی مدیر گروه آمورشی و پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
محمد سلمانی مفدم گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری
رضا شافعی دانشگاه کردستان
علی اصغر شالبافیان هیات علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان.سمنان.ایران
مصطفی شاهینی فر استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
حجت الله شرفی گروه جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی شماعی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مجید شمس استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
طاهره صادقلو استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل صالحی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
بهمن صحنه عضو هیات علمی
مسعود صفایی پور دانشیار گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
اعظم صفرآبادی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حمید ضرغام بروجنی دانشیار گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر عبداللهی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
مرتضی عزتی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه عزیزی استادیار
آئیژ عزمی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مژگان عظیمی هاشمی عضو هیات علمی پژوهشکده گردگشری جهاد دانشگاهی
منصوره علیقلی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی اکبر عنابستانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین یغفوری هیات علمی دانشکده جغرافیاو برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
یونس غلامی دانشگاه کاشان
باقر فتوحی مهربانی جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
خدر فرجی راد
حامد قادرمرزی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
ایرج قاسمی عضو هیات علمی
مسلم قاسمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
صفر قائدرحمتی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی قرخلو سایر / سایر
ابوالفضل قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مرتضی قورچی استادیار دانشکده علوم زمین
جواد کیانی هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
صدیقه کیانی دانشگاه کاشان
مهدی کاوه رئیس گروه مطالعات اجتماعی
تاج الدین کرمی
بهرام کریمی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
محمد کشتی دار دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عبدالحسین کلانتری استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
محسن کلانتری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهربانو گلچوبی دیوا برنامه ریزی و محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید گودرزی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران
صدیقه لطفی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران
علیرضا محمدی دانشگاه محقق اردبیلی
صابر محمدپور گروه شهرسازی، دانشکده معماری، دانشگاه گیلان، گیلان- رشت معاون پژوهشی دانشکده معماری
مجتبی محمدنژادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مهرداد میرسنجری عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر
محمد میره ای عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مینا مستحفظیان استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
ابوالفضل مشکینی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سعید ملکی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین منصوریان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محسن مهرآرا استاد دانشگاه تهران
علی موحد دانشگاه خوارزمی
میر نجف موسوی دانشگاه ارومیه
محمد نجارزاده گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
اسماعیل نصیری هنده خاله دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، ایران
حسین نظم فر دانشگاه محقق اردبیلی
کیومرث نعیمی دانشگاه هنر اصفهان
مرتضی نعمتی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عامر نیک پور دانشگاه مازندران
سعید نگهبان استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
یونس نوربخش گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
لیلا وثوقی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دنشگاه سمنان
محمد ویسیان مدیر داخلی
حسین یوسفی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران