بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بیات، ناصر [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 • بیات، ناصر [1] دانشگاه علوم انتظامی امین
 • برادران نیا، آیدا [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران
 • برزگر، صادق [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران
 • برزگر، صادق [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • برمایه ور، بهنود [1] عضو هیات علمی، گروه علم و فناوری معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • بزم آورد، شب بو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
 • بیشمی، بهار [1] استادیار گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
 • بیشمی، بهار [1] عضو هیئت‌علمی پژوهشکدة گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 • بیکی، پریسا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • بهادرخان، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان، گرگان، ایران

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ر

ز

ژ

 • ژیلا، سجادی [1] گروه جغرافیای انسانی- دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی-تهران- ایران

س

 • سارانی، سمانه [1] 'گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه زابل،زابل
 • سجادیان، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء
 • سجادیان، ناهید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سخندان، الناز [1] دانشگاه علامه طباطبایی
 • سرایی، محمد حسین [1] گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • سعیدی، مهدی [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سقایی، مهدی [1] استادیار گردشگری، موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی، زهرا [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سلیمانی دامنه، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • سلیمانی دامنه، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سنایی مقدم، سروش [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سوری، محمد احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، سیاستگذاری بازرگانی پردیس فارابی، دانشگاه تهران

ش

ص

ض

ط

ظ

 • ظفری، مسعود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه تهران

ع

غ

 • غفاری، محمد [1] استادیار مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • غلامی، یونس [1] استایار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • غلامی، یونس [1] دانشگاه کاشان
 • غنیان، منصور [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یاری حصار، ارسطو [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
 • یزدانی، رضا [1] دانشجوی دکتری کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • یزدانی، محمدحسن [1] استاد گروه جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
 • یزدانی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی و رییس دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
 • یغفوری، حسین [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • یوسفی، حسین [1] دانشیار انرژی های نو و محیطزیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یوسفی، رشید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران