اهداف و چشم انداز

هدف اصلی از انتشار فصلنامۀ گردشگری شهری، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ­ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه  گردشگری در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیّت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آن­ها، در چهارچوب کار ویژۀ یک نشریۀ تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود.

فصلنامه گردشگری شهری  تنها نشریه علمی پژوهشی و تخصصی در حوزه گردشگری شهری در کشور است که در نشریات دیگر کمتر به این موضوعات پرداخته شده است و می ­تواند زمینه ارائه دستاوردها و تحقیقات علمی کشور پیشگام باشد. این فصلنامه به زبان فارسی چکیده مبسوط به زبان لاتین منتشر می شود که در زمینه مطالعات گردشگری شهری در حوزه رویکردهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به مفاهیم و تحقیقات ارزشمند پژوهشی  می پردازد.

نشریه گردشگری شهری  در راستای معرفی دستاوردهای محققان ایرانی به جامعه علمی جهانی در حوزه گردشگری شهری، سعی دارد تا ضمن نمایه کردن خلاصه تفصیلی (خلاصه تمام نما) مقالات به زبان انگلیسی و ثبت آنها در پایگاه­ های استنادی معتبر جهان، بتواند در آینده‌ای نزدیک با بین المللی کردن هیئت تحریریه و داوران در چاپ دستاوردهای محققان غیر ایرانی به زبان انگلیسی نیز همت گمارد.

 این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مدیریت گردشگری، برنامه ریزی گردشگری شهری
  • چغرافیای گردشگری شهری، جامعه شناسی گردشگری، اقتصاد گردشگری
  • بازاریابی گردشگری، مدیریت مقاصد گردشگری
  • توسعه پایداری گردشگری، مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری
  • دانش های نوین نظری گردشگری شهری