کلیدواژه‌ها = ارزش‌های اجتماعی-فرهنگی
نقش گردشگری فرهنگی در احیاارزش‌های اجتماعی-فرهنگی بازار تاریخی تبریز

دوره 9، شماره 3، آبان 1401

10.22059/jut.2022.333807.977

پریسا آبرومند آذر؛ شبنم اکبری نامدار؛ نیما ولی‌زاده