بررسی رابطۀ میان رضایت مشتری و وفاداری در صنعت هتلداری (مطالعۀ موردی هتل‌های 4 و 5 ستارۀ شهر شیراز)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بالا‌بردن رضایت مشتری و وفادار‌کردن او عنصری مهم و اساسی در صنعت هتلداری است. هدف این تحقیق بررسی رابطۀ میان رضایت و وفاداری مشتریان هتل‌های 4 و 5 ستارۀ شهر شیراز است. برای این منظور، با استفاده از ادبیات پژوهش عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری شناسایی شده است. در این پژوهش، که از نوع تحقیقات توصیفی‌ـ پیمایشی است، جامعۀ آماری مسافران هتل‌های 4 و 5 ستارۀ شهر شیراز است و ابزار سنجش، پرسشنامه است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 112 پرسشنامه بین مسافران هتل‌ها توزیع و تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS  و LISREL تحلیل شده و در‌نهایت مشخص شد که بین رضایت مشتری و وفاداری او در صنعت هتلداری رابطۀ معنادار وجود دارد. اما همۀ شاخص‌های رضایت به یک اندازه برای مشتری اهمیت ندارند. مهم‌ترین عامل در وفاداری مشتریان، کیفیت (شامل اعتبار، پاسخگویی، اطمینان، عوامل محسوس، و همدلی) و کم‌اهمیت‌ترین آن‌ها قیمت است. سرانجام، بر‌اساس یافته‌ها، جهت افزایش رضایت و وفاداری مشتریان پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 
پایبندانی، ج. (1386). مشتری ثروت پنهان، یزد: نیکو‌روش.
ریچهلد، فردریک (1381). «رهبری به سوی وفاداری»، ترجمۀ عبدالله رضایی‌نژاد، گزیدۀ مدیریت، س 2، ش 12، آذر 1382.
سالاری، غلامرضا (1383). «منافع و هزینه‌های وفاداری مشتریان»، مجلۀ تدبیر، ش 150، آبان 1383.
شاهین، آرش؛ تیموری، هادی (1387). وفاداری مشتری، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
کاتلر، فلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1384). مدیریت بازاریابی، ترجمۀ بهمن فروزنده، تهران: آتروپات.
ــــــــــ (1387). اصول بازاریابی، ترجمۀ علی پارساییان، چ 8، تهران: جهان نو.
کاووسی، سید محمد‌رضا؛ سقایی، عباس (1384). روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری، تهران: سبزان.
لاولاک، کریستوفر؛ رایت، لارن (1382). اصول بازاریابی و خدمات، ترجمۀ ابوالفضل تاج‌زادۀ نمین، تهران: سمت.
Bodet. G. (2008). “Customer satisfaction and loyalty in service, Two concepts, four cunstructs, several relationships”journal of Retailing and consumer service, No 15, pp 156-162.
Borsky J.D.S Nash, L (2002). “Evoking emotion,effectiveness keys to hotel loyalty”, Cornell and restaurant administration quarterly, No 43, pp 39-46.
Bowen, J. T. and Shoemaker, S. (2003). “Loyalty: A strategic commitment? “Cornell hotel and restaurant administration quarterly. pp 31-46.
Davis-Sramek, Beth(2007).”Creating Loyalty in the Era of Retail Power an Empirical Approach in the Customer Durables Industry”. American Marketing Association 2007 Summer Conference, Miami.
Dennise L. Duffy, (1998). "Customer loyaltystrategies", Journal of Consumer Marketing, Vol.15, No.4, pp 435-448
De Ruyter, Ko. And Josee Bloemer (1998).” On the Relationship Between Perceived Service Quality, Service Loyalty and Switching Costs”, International Journal of Service Industry Management,No 5, pp 430-438
Dube, Laurette&Renaghan, Leo.M. (1999). “Building customer loyalty: Guest’s perspectives on the lodging industry”. Cornell Hotel and restaurant administration Quarterly.
Ganesh, J. Arnold, M.J. and Reynolds, K.E. (2000). “Understanding the Customer Base of Service Providers: Examination of the Differences Between Switchers and Stayers”. Journal of Marketing: July 2000, Vol. 64, No. 3, pp. 65-87.
Gitomer, J. (1998). “Customer Satisfaction is Worthless, Customer Loyalty is Priceless”. Bard Press.
Guillaume, Bodet. (2008). “Customer satisfaction and loyalty in service: Two concepts, four constructs, several relationships”. Journal of retailing and consumer services.
Jeoung-Hak, Lee. Hyun- Duck, Kim. Yong Jae, Ko. Michael, Sagas. (2011). The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy”. Journal of sport management review. No 14, pp 54-63.
Jones, M.A, Suh, J. (2000). “Transaction- specific satisfaction and overall satisfaction: an empirical analysis”. Journal of services marketing, vol,14.No.2, pp 147- 159
Kandamplully, Jay. Hu, Hsin- Hui, (2007). “Do hoteliers need to manage image to retain loyal customers?”. International journal of contemporary hospitality management, Vol, 19. No, 6. pp. 435- 443.
Kandampully, J. and Suhartanto, D. (2000). “Customer Loyalty in the Hotel Industry: The Role of Customer Satisfaction and Image”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12, p 346.
Martina, G. Gallarza, Irene Gil Saura. (2006). “Value dimension, perceived value, satisfaction and loyalty: An investigation of university students’ travel behavior”. Journal of tourism management. Vol 27. Pp 437- 452.
Neal, William D.(1999). “Satisfaction in nice, but value drives loyalty”. Journal of marketing research, Vol 2, No 1, pp 85-93.
Oliver, R.L. (1980).” A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions”. Journal of MarketingResearch, No 17, pp 460-469.
Oliver, R.L. (1999). “Whence Consumer Loyalty?” Journal of Marketing,No 63, pp 33-44.
Reichheld, F.F. and Teal, T. (1996). “The Loyalty Effect. Boston”, MA: Harvard Business School Press.
Rene Trasorras&ArtWeinstein&Russell Abratt, (2009) "Value, satisfaction, loyalty andretention in professiona; services", Journal of Marketing Intelligence&Planning, Vol.27, No.5, pp 615-632.
Runting, T. (2004). “Beyond Service Quality and E xpectation: The Critical Impact of Emotions and Service Experience on Customer Satisfaction”. Dissertation submitted to the faculty of University of North Carolina at Chapel Hill.
Ruyter, Kode.” Customer loyalty in extended service settings, the interaction between satisfaction, value attainment and positive mood”. International journal of service industry management, Vol 10, No 3, pp 320-336.
Senga, Briggs. Jean, Sutherland. Siobhan, Drummond. (2007).” Are hotels serving quality? An exploratory study of service quality in the Scottish hotel sector”. Journal of tourism management, Vol 28, pp 1006- 1019.
Siguaw,Judy A. and Cathy A. Enz (1999). “ Best Practices in Hotel Operations”. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, No 40, pp 23-44.
Shoemaker, Stowe & Robert C. Lewis. (1999). “Customer loyalty: the future of hospitality marketing”. Hospitality management, Vol 18, pp 345- 370.
Tideswell, Carmen &Fredline, Elizabeth. (2004). “Developing and rewardind loyalty to hotels: the perspective”. Journal of hospitality & tourism Research,Vol 28, No 2, pp 186- 208.
Tsaur, Sheng Hshiung. Chiu, Yi-Chang. Huang, Chung- Huei. (2002).” Determinants of guest loyalty to international tourist hotels: A neural network approach”. Journal of tourism management. Vol 23, pp 397- 405.
Yu-Wei, Chang. Yu-Hern, Chang. (2010).” Does service recovery affect satisfaction and customer loyalty? An empirical study of airline services”. Journal of air transport management. Vol 16, pp 340- 342.
Zeithaml, V.A., Berry, L.L., and Parasuraman, A (1993). “The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service”. Journal of the Academy of Marketing Science, 21, pp 1-12.
Zeithaml, V.A., Berry, L. L., and Parasuraman, A (1996). “The Behavioral Consequences of Service Quality”. Journal of Marketing, 60, April, pp 31-46.
 
 
Exploring the relationship between
Customer satisfaction and customer loyalty in hotel industry
Case study of 4 and 5 star hotels of Shiraz
[1]Associate professor and member of faculty, department of tourism management , AllamehTabatabai university
[1]Assistant professor and member of faculty, department of tourism management , AllamehTabatabai university
[1] Master in tourism management, AllamehTabatabai university)corresponding author: faezeh_ghasempour@yahoo.com, 09177018592 )