بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پویا در کنار سایر فعالیت‌ها و خدمات شناخته‌ شده است. در این بین شهرها توانایی و پتانسیل لازم برای جذب گردشگران به سمت خود را دارا می‌باشند. از آنجای که فضاهای شهری گردشگرپذیر بستر رشد و توسعه هستند. شناسایی و توجه به احساس امنیت اجتماعی گردشگران در این شهرها امری لازم و ضروری می‌باشد. در این بین نبود امنیت و احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری گردشگرپذیر می‌تواند گردشگری را با مشکل مواجه سازد. شهر طرقبه با داشتن اقلیم مناسب و جاذبه‌های گردشگری فراوان هر ساله تعداد بی‌شماری گردشگر را به سمت خود جذب می‌کند. هدف این پژوهش شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران در شهر طرقبه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. داده‌ها و آمار و اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای و پرسشنامه گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Spss استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگران داخلی وارد شده به شهر طرقبه در سال 1394 تشکیل می‌دهد. حجم نمونه 300 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای می‌باشد.
نتیج پژوهش نشان می‌دهد که بین عواملی مانند سن، جنسیت، فضاهای عموی شهر و عملکرد پلیس با احساس امنیت گردشگران رابطه‌ معنی‌داری وجود دارد. در این میان با افزایش امنیت در فضاهای عمومی شهری احساس امنیت اجتماعی گردشگران نیز بیشتر می‌شود. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیر نقش پلیس و احساس امنیت اجتماعی گردشگران وجود دارد که نشان دهنده این موضوع است که با افزایش عملکرد توسط پلیس، احساس امنیت اجتماعی گردشگران نیز بیشتر می‌شود. همچنین 75 درصد گردشگران از امنیت شهر طرقبه رضایت داشته و تنها 3 درصد ناراضی‌ بوده‌اند در کل بیش از 3/42 درصد از گردشگران موافق‌اند که در فرصت مناسب دوباره از این شهر دیدن می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. بخارایی، احمد، شربتیان، محمدحسن و اعظم احمدی، 1393، امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد)، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال سوم، شمارۀ 11، صص 76- 95.
  2. حاجی‌‌اسماعیلی، لیلا و مسعود کیانپور، 1393، امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران و دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شمارۀ 2، صص 45- 60.
  3. حسینی، مهدی، برقچی، معصومه، باقرزاده، فهیمه و قدیر صیلمی، 1394، ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی گسترش بی‌رویة شهرها (مطالعة موردی: پروژة مسکن مهر- شهر طرقبه)، فصلنامة برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال پنجم، شمارۀ 18، صص 43- 58.
  4. حیدری چیانه، رحیم و ناصر سلطانی، 1393، تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعة صنعت گردشگری، مطالعة موردی: منطقة خاورمیانه، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌‌وپنجم، شمارۀ 2، صص 209- 228.
  5. خلیفه سلطانی، سیدمحسن، معینی طباء، فاطمه‌‌سادات و نسرین قلانی، 1391، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شمارۀ 1، صص 39- 58.
  6. خوش‌فر، غلام‌رضا، اسفندیان، آزیتا و مریم رحمانی، 1392، بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن، مطالعة موردی: گردشگران منطقة گردشگری ناهارخوران و النگدرة شهر گرگان، مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، سال دوم، شمارۀ 6، صص 181- 202.
  7. رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی، اکبریان رونیزی، سعیدرضا، رمضانی‌فر، حدیثه و زهرا حیدری، 1394، توسعة گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر تنکابن)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، سال سوم، شمارة 3، صص 309- 324.
  8. رهنما، محمدرحیم، اجزاء شکوهی، محمد و رضا صمدی، 1393، برنامه‌ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOTمجلة آمایش جغرافیایی فضا، سال چهارم، شمارۀ 12، صص 101- 122.
  9. سیدعلی‌پور، سیدخلیل، رستم گورانی، ابراهیم و سیدمهدی حسینی، 1393، بررسی سیاست‌ها و راهبردهای توسعة گردشگری در مناطق آزاد تجاری با تأکید بر نظم و امنیت اجتماعی، مطالعة موردی: منطقة آزاد قشم، پژوهشنامة جغرافیای انتظامی، سال دوم، شمارۀ 6، صص 91- 124.
  10. صدیق‌‌سروستانی، رحمت‌‌الله و نوروز نیمروزی، 1389، بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد، مجلة دانش انتظامی، سال دوازدهم، شمارۀ 47، صص 185- 220.
  11. صیدایی، سید اسکندر و زهرا هدایتی‌‌مقدم، 1389، نقش امنیت در توسعة گردشگری، فصلنامة تخصصی علوم اجتماعی، سال چهارم، شمارۀ 8، صص 97- 110.
  12. عبدلی، اصغر، محمدی، جمال و رضا ابراهیمی، 1393، تحلیلی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعة موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)، نشریة جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال هجدهم، شمارۀ 50، صص 235- 257.
  13. گلی، علی، 1390، زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری، مطالعة موردی: پارک آزادی شیراز، فصلنامة جامعه‌شناسی تاریخی، سال سوم، شمارۀ 2، صص 143- 165.
  14. لطفی، صدیقه، بردی آنامرادنژاد، رحیم و محمد ساسانی‌پور، 1393، بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز)، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شمارۀ 19، صص 39- 56.
  15. محمدی، جواد، بگیان، محمدجواد و سیدسهراب موسوی، 1391، بررسی رابطة احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان شهر کرمانشاه، فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی، شمارۀ 31، صص 143- 156.
  16. مختاری، مریم، بلالی، اسماعیل، میرفردی، اصغر و سیده معصومه حسینی اخگر، 1391، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شمارۀ 2، صص 21- 40.
  17. موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد و حکیمه خلیفی‌‌پور، 1394، اولویت‌بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی، مطالعة موردی: استان کردستان، مجلة جغرافیای سیاسی، سال اول، شمارۀ 2، صص 53- 75.
  18. موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد، محمدی حمیدی، سمیه و مریم اصغری، 1394، احساس امنیت در فضاهای شهری مورد: شهر سرخس، جغرافیا (فصلنامة علمی- پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دورة جدید، سال سیزدهم، شمارۀ 45، صص 185- 202.
  19. موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد، محمدی حمیدی، سمیه و مهناز اکبری، 1394، بررسی و اولویت‌بندی توان‌ها و زیرساخت‌های توسعة گردشگری با روش‌های تصمیم‌‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شهرستان‌های استان کردستان)، گردشگری شهری، سال دوم، شمارۀ 1، صص 17- 31.
  20. مؤیدفر، سعیده، تقوایی، مسعود و علی زنگی‌آبادی، 1393، تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مؤلفه‌های مدیریت بحران گردشگری (مطالعۀ موردی: فضاهای گردشگری شهر یزد)، پژوهشنامة جغرافیای انتظامی، سال دوم، شمارۀ 7، صص 1- 24.
  21. نایب‌پور، محمد، ویسیان، محمد، اصغری، آزاد و سمیه محمدی حمیدی، 1393، نقش پلیس در احساس امنیت اجتماعی پایدار(مطالعۀ موردی: شهر دهگلان)، پژوهشنامة جغرافیای انتظامی، سال دوم، شمارۀ 8، صص 77- 96.
  22. نسترن، مهین، شاهیوندی، احمد و مرتضی بابایی، 1392، تحلیل ابعاد مختلف امنیت در محورهای گردشگرپذیر شهر اصفهان، مطالعة موردی: محورهای جلفا، زاینده‌رود و بازار اصفهان، پژوهشنامة جغرافیای انتظامی، سال اول، شمارۀ 3، صص 23- 48.
  23. هزارجریبی، جعفر، 1390، احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعة گردشگری، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌‌ودوم، شمارۀ 2، صص 121- 143.

  24. Ahmadshah, Sh. and Ahmadwani, M., 2014, Impact of Conflict on Tourist Flow and Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley, World Applied Sciences Journal, Vol. 31, No. 6, PP. 1160-1167.

  25. Mthembu, N., 2009, Tourism Crime, Safety and Security in the Umhlathuze District Municipality, MSs Thesis of Recreation and Tourism, Faculty of Arts, University of New Zealand, P. 138.

  26. Popescu, L., 2011, Safety and Security in Tourism, Case Study: Romania, Forum Geografic, Studii şi Cercetări de Geografie şi Protecţia Mediului, Vol. 10, No. 2, PP. 322–328.

  27. Ritchie, B. W. and Campiranon, K., 2015, Tourism Crisis and Disaster Management in the Asia-Pacific, Printed and bound in the UK by CPI Group (UK) Ltd, PP. 268.

  28. Safari Aliakbari, M., 2013, Relationship between Security and Development of Rural Tourism (Case Study: Kermanshah Province Border Area Avramanat), Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3, No. 1, PP. 865-871.

  1. Tarlow, P. E., 2014, Tourism Security : Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety,Publication (City/Country) Oxford, United Kingdom,pp.312.