رهیافتی بربهبودکیفیت خدمات گردشگری شهری با استفاده از مدل سرکوال (مطالعه موردی:شهریاسوج)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز-دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

3 دانشگاه پیام نور-دانشجو

4 سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

صنعت گردشگری در جهان امروز به سرعت در حال رشد است. رشد روز افزون و شتابنده صنعت گردشگری باعث شده است که بسیاری از صاحب نظران قرن 21 را قرن گردشگری بدانند. شهریاسوج ازشهرهایی است که به لحاظ برخورداری از منابع گردشگری طبیعی از قابلیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با بررسی عوامل سازمانی و محیطی موثردررضایت گردشگران شهریاسوج، درصددفراهم آوردن زمینه های مناسب برای توسعه گردشگری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است وبه روش همبستگی انجام شده و از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری گردشگرانی هستند که در بازه ی زمانی شهریورماه به شهر یاسوج سفر کرده اند. با توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران از نمونه گیری تصادفی قابل دسترس استفاده شد. برای تحلیل سوال ها جهت تایید یا رد فرضیه ها ازضریب همبستگی استفاده شد. ازآنجا که این بررسی با هدف ارزیابی کیفیت خدمات با مولفه رضایت از خدمات گردشگری انجام شده است،عوامل موثردرگردشگری شناسایی ودردوطبقه عوامل محیطی وسازمانی قرارگرفتند. سپس با استفاده از مدل سرکوال(تحلیل شکاف) به بررسی شکاف انتظارات و ادراک گردشگران پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد بین عوامل محیطی و سازمانی و رضایت گردشگران به ترتیب با ضریب512/0و 676/0رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1)       ابراهیم پور، حبیب و روشندل اربطانی، طاهر (1390) بررسی عوامل موثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف(مطالعه ی موردی: منطقه گردشگری سرعین اردبیل)، فصل نامه مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 8، صص. 22-1.
2)       امامی، عوض؛ خوشبختی، جعفر؛  کشتی دار، محمد (1390) ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی – ورزشی پارک های استان گلستان براساس مدل تحلیل شکاف(Gaps)، فصل نامه مطالعات مدیریت ورزشی، سال5، شماره 18، صص. 66-51.
3)       بحرینی زاده، منیجه و موسوی، سیداحمد (1391)تبیین ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات انتظامی کلانتری های استان بوشهر از دیدگاه مردم و تعیین اولویت ها و ارائه راهکارهای ارتقاء آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف سروکوال، فصل نامه پژوهش های مدیریت انتظامی، دوره 7، شماره 4، صص. 595-569.
4)       بهروزی، فرشاد(1388)کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی و رابطه آن با سطح رضایت مندی مشتریان، ماهنامه کنترل کیفیت، سال 5، شماره 31، ص.66-41.
5)       پورحیدری، امید؛ خاکساری؛  محمد؛ دوست محمدی، محمد (1389) بررسی کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف درراستای حفظ وجذب مشتریان، نشریه ی مدیریت بازرگانی، دوره 2،شماره ی 4، ص. 18-3.
6)       ترکی هرچگانی، محمدعلی ؛ هاشمی عنا، سیدکرامت؛ هاشمی عنا، سید حسن(1391) مکان یابی زیر ساخت ها و جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تکنیک gis به تفکیک شهرستان ها، اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، 27-28 اردیبهشت1391، صص.9-1.
7)       سرشماری عمومی نفوس و مسکن،1390، مرکز آمار ایران.
8)       حسینی، میرزاحسن و ساورز، اعظم (1390) بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی، فصل نامه علمی- پژوهشی مطالعات جهانگردی، سال 7، شماره 16، صص. 141-117.
9)       رجبی پورمیبدی، علیرضا؛ رجبی پور میبدی، فرید؛  پورمیبدی، داریوش؛ رجبی پورمیبدی، طیبه (1388)بررسی رضایتمندی بیماران از سطح کیفیت خدمات درمانی برمبنای مقیاس کیفیت درمانی، فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه، سال 7، شماره ی 4، صص. 232-224.
10)   رفیعیان، مجتبی ؛ عسگری، علی ؛ عسگری زاده، زهرا ( 1388) سنجش میزان رضایت مندی سکونتی ساکنان محله نواب، مجله پژوهش های جغرافیای انسانی، سال2، شماره 67، صص. 68-53.
11)   سقایی، مهدی( 1393،)تحلیل استراتژیک عرصه های خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در کلان شهر مشهد( با تأکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی)، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، آبان 1393، دانشگاه فردوسی مشهد، صص.30-1
12)   طالقانی، محمد و فتاحی، سارا(1384) کیفیت خدمات گردشگری واهمیت آن درجلب رضایت گردشگر، نشریه مدیریت،سال1،  شماره 99-100، صص.63-56.
13)   طیبی، سیدکمیل؛ جباری، امیر ؛ بابکی، روح الله (1387) بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشداقتصادی( کشورهای مورد مطالعه ایران، کشورهای OECDبه علاوه کشورهای منتخب)، مجله دانش و توسعه، دوره ی 15، شماره ی 24، صص. 84- 63.
14)   عربیون، ابولقاسم ؛ کبوتری، جمال الدین ؛ هاشمی، مهدی ؛ پیران، محمد (1392) سنجش رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات داروخانه ها با رویکرد ترکیبی و اصلاح شده ی Kano و Servqual، فصل نامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 11، شماره 2، صص. 250-234.
15)   قالیباف، محمد و شعبانی فرد، محمد (1390) ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری براساس مدل های تصمیم گیری چند متغیره (مطالعه موردی: شهرسنندج)، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، سال26، شماره 2، صص. 168 -142.
16)   قلی پورسلیمانی، علی و فرزاد رشیدی،1390، عوامل موثر بر رضایت گردشگران در ایران، بانک مقالات بازاریابی ایران، (http://www.marketingarticles.ir).
17)   کاظمی، مهدی، 1385، مدیریت گردشگری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
18)   مافی، عزت الله و سقایی، مهدی( 1387) تحلیلی برگردشگری روستایی درپیرامون کلان شهرها، مطالعه ی موردی: کلان شهر مشهد، مجله ی جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای، سال6، شماره 10، صص.40-21.
19)   معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی( 1389) مدیریت منابع انسانی؛ چالش هاوراهبردها ( 2) (شماره ی 56)، گروه پژوهشی مدیریت، آموزش ومنابع انسانی، تهران : انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
20)   موسی پور، نعمت الله ؛ پورکیانی، مسعود ؛ امجدی، مریم (1388) اولویت بندی مدیریتی عوامل مرتبط بارضایت، فصلنامه ی مدیریت، سال 6، شماره ۱۸، صص.۸۱ -۶۷.
21)   حاجی نژاد، علی و ایرانی، فرهاد(1387) مدیریت رضایت مندی مراجعان درسازمان های دولتی، ماهنامه ی تدبیر، سال 19، شماره 197، صص. 33-29.
22)  Ahmad Bhat, M.) 2012( Tourism Service Quality: A Dimension-Specific Assessment of Servequal, Global Business Review, Vol. 13, pp.327-337.
23)  Brink, A. & Berndt, A. )2005(Customer Relationship Management and Customer Service.LansDowne: Juta & Co. Ltd.82-94.
24)  Carlson, R. )1972( Understanding Women: Implications for Personality Theory Research. Journal of Social Issues, Vol 28, No.2, pp.17–32.
25)  Carman,J. M.(1990) Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the Servequal Dimensions”, Journal of Retailing, Vol, 66. Pp.33-55.
26)  Christopher, L.H.(1999) principles of Service Marketing and Management, pp.56-64.
27)  Haghkhah, Azam. & Ebrahimpour,  Alireza. & Bakar, Prof Abu ( 2011) The Impact of Service Quality on Tourismindustry, 2nd International Conference on Business and Economic Research Proceeding, Langkawi Kedah, Malaysia.
28)  Keshavarz, Y. & Hareeza Ali, M.(2015) the Service Quality Evaluation on Tourist Loyalty in Malaysian Hotels by the Mediating Role of Tourist Satisfaction. Mediterranean Journal of Social Sciences Mcser Publishing, Rome-Italy, Vol 6 No 3 S2, p.680.
29)  Kleynhans, i.c & Zhou, p.(2012) Service Quality at Selected Hotels in Pretoria, South Africa. African Journal of Business Management Vol.6 , No. 45, pp. 11342-11349.
30)  Lawley, M.A., & Spinks, W. (2003) Conceptualizing Service Performance of Tourist Attractions, A Celebration of Ehrenberg and Bass: Marketing Discoveries Knowledge and Contribution, Conference Proceedings: pp. 2321-2327.
31)  Martín-Cejas, R.R.(2006) Tourism Service Quality begins at the airport, Journal of Tourism Management, Vol. 27, pp: 874-877.
32)  Mohd Suki, N.(2014) Passenger Satisfaction With Airline Service Quality in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach. Science Direct, Vol 10, pp. 26-32.
33)  Narayan, B., Rajendran,ch., & Prakash Sai,L.(2008) Scales to Measure and Benchmark Service Qualityin Tourism Industry a Second-Order  Factor Approach, Benchmarking: A International Journal, Vol. 15, pp. 469-493.
34)  Parasuraman, A., & Berry, L. L., & Zenithal, V. A.(1991) “Understanding Customer Expectations of Service”, Sloan Management Review, Spring, pp. 39–48.
35)  Prabaharan, B., & Arulraj, A. & Rajagopal, V. (2008) Service Quality on Tourism: Application of Structural Equation Modeling, Conference on Tourism in India–Challenge Ahead, IIMK.
36)  Suk Choi, H & Hya Ann, S.(2013) Service Quality of Rural Tourism Accommodation in South Korea. Korea International Trade Research Institute. 2013, Vol.9, No.5, pp.241 – 253.