ارائۀ الگوی توسعۀ پایدار گردشگری شهری (نمونۀ موردی: شهر لاهیجان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری شهری به‌عنوان یکی از عوامل مهم توسعۀ پایدار شهرها به‌حساب می‌آید؛ زیرا با تأکید بر منابع و قابلیت‌های داخلی شهرها، توسعۀ شهر را فراهم می‌کند. توسعۀ گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده، یکی از مهم­ترین فعالیت‌های عمدۀ مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر است. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم گردشگری شهری و نقش و اهمیت آن در توسعۀ شهرها، به ارائۀ الگویی پایدار در زمینۀ توسعۀ آن در شهرها بپردازد تا شهرها با بهره‌گیری از این عامل پرتوان، به توسعه‌ای پایدار و متکی بر توانایی‌های خود دست یابند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است که پس از تشریح نقش و اهمیت گردشگری شهری از طریق مطالعۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، به بررسی توان‌ها و چالش‌های حال و پیش­روی شهر لاهیجان و ترسیم اهداف و راه‌های رسیدن به آن با استفاده از نظر متخصصان و صاحب‌نظران امر پرداخته شده است. بدین­منظور، برای بررسی موضوع از مدل Meta- SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، مؤلفۀ وجود تنوع مراکز تفریحی و گردشگری در شهر، بالاترین تناسب راهبردی را داراست و همچنین، مؤلفه‌های بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارای بالاترین قدرت تأثیرگذاری بر اهداف تعیین‌شده در زمینۀ توسعۀ پایدار گردشگری شهر لاهیجان است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد شهر بندر انزلی بزرگترین رقیب منطقه‌ای شهر لاهیجان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها