سنجش میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی (مطالعۀ موردی شهر ساحلی بندر گناوه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

انسان‌هابرایگذراندنفراغتوتفریحخودوبرایبرآوردننیازهایروحیوفردینیازبهمحیطیدارندکهشرایطآرامش وآسایشرابرایآن‌هافراهمکند.دراینزمینه،امنیتبسیارحائزاهمیتاست. هدف پژوهشحاضر، سنجش میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی شهر ساحلی گناوه است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلیمبتنی­بر شیوۀ پیمایشی است. جامعۀآماری منطقۀ موردمطالعه، شامل گردشگران داخلی که در تابستان 1395 به شهرستان گناوه سفر کردند و به مدت یک هفته در این شهر اقامت داشتند که محققان طی این مدت توانستند 228 پرسش‌نامه جمع‌آوری کنند. پایایی داده‌های مورد استفاده به‌وسیلۀ آزمون کرونباخ 745/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تی تک نمونه‌ای و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بین تحصیلات گردشگران و احساس امنیت آن‌ها رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد؛ به‌طوری­که هرچه سطح تحصیلات آن‌ها افزایش پیدا می‌کند احساس امنیت آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، اما سطح درآمدی آن‌ها با احساس امنیت آن‌ها رابطۀ مستقیم و معناداری نداشته است. نتایج آزمون T نشان می‌دهد که رضایت گردشگران از امکانات و خدمات منطقۀ مورد مطالعه (در سطح خطای 05/0) وضعیتی پایین‌تر از حد مطلوب داشته‌اند. نتایج حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد، شاخص امکانات پذیرایی با بتای 231/0 بیشترین تأثیر، شاخص امکانات اقامتگاهی با ضریب بتای 191/0 کمترین تأثیر را بر امنیت و آسایش گردشگران شهر گناوه گذاشته است. از این‌رو، برنامه‌ریزی در همۀ شاخص‌ها برای تأمین آسایش و امنیت گردشگران منطقه لازم است. در این زمینه، مسئولان و مدیران شهر ساحلی گناوه باید اقدامات لازم را در جهت بهبود گردشگری و کمک به توسعۀ منطقه مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


آیین­مقدم، فاطمه؛ صادقی، لقمان؛ بهرامی، سیروان (1392) ارزیابی و سنجش احساس امنیت اجتماعی در شهرهای مرزی (نمونۀ موردی: شهر مرزی مریوان)، فصلنامۀ دانش انتظامی کردستان، سال 4، شمارۀ 13، صص. 16- 1.
2. اسماعیل‌زاده، حسن؛ مسلمی، آرمان؛ حسین‌زاده، حسین (1394)، سنجش میزان احساس امنیت گردشگران در فضای کلان‌شهرها (مورد مطالعه: کلان‌شهر تبریز)، پژوهش‌نامۀ جغرافیای انتظامی، سال 3، شمارۀ 9، صص. 48-25.
3. ابراهیم­پور، حبیب؛ روشندل طاهر (1390) بررسی عوامل مؤثر در گردشگری براساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعۀ موردی: منطقۀ گردشگری سرعین اردبیل)، نشریۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ 3، شمارۀ 8، صص. 22-1.
4. امینیان، سکینه؛ فرجی عبدالله (1391) امنیت، گامی مؤثر در جهت توسعۀ صنعت گردشگری، فصلنامۀ دانش انتظامی کردستان، سال 3، شمارۀ 11، صص 40-23.
5. بهرام (1388) جامعه‌شناختی احساس امنیت، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
6. بیگی، مرجان؛ میرزاخانی، هاجر (1388) نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ گردشگری، مجموعه مقالات برگزیدۀ اولین همایش ملی امنیت و توسعۀ پایدار گردشگری، اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
7. تاجران، عزیزالله؛ کلاکی، حسن (1388) بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی، فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی،دورۀ 4، شمارۀ 4.
8. تقوایی، مسعود؛ اکبری، محمود (1388) مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری و مدیریت گردشگری شهری، چاپ اول، اصفهان: نشر پیام علوی اصفهان.
9. حاجیانی، ابراهیم (1384) چارچوب روش‌شناختی برای بررسی احساس امنیت، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، انتشارات معاونت اجتماعی ناجا، چاپ اول، شمارۀ 3-2.
10. خوشفر، غلامرضا؛ اسفندیان، آزیتا؛ رحمانی، مریم (1392) بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن، مطالعۀ موردی: گردشگران منطقۀ گردشگری ناهارخوران و النگدرۀ شهر گرگان، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال 2، شمارۀ 6، صص. 202-181.
11. خوشفر، غلامرضا (1384) بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی مراکز شهرستان‌های استان مازندران، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، تهران: انتشارات گلپویه.
12. رسولی، رضا و صالحی، علی (1390) بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان، فصلنامۀ دانش انتظامی، سال 12، شمارۀ 3، صص. 202-165.
13. سلیمی سبحان، محمدرضا (1393) امنیت و توسعۀ پایدار گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)، پژوهش‌نامۀ جغرافیای انتظامی، سال 2، شمارۀ 8، صص. 128-97.
14. شاهیوندی، احمد؛ رئیسی وانانی، رضا؛ سلطانی، مرضیه (1390) تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی (نمونۀ موردی گردشگران خارجی واردشده به شهر اصفهان در سال 1389)، فصلنامۀ نظم و امنیت انتظامی، شمارۀ 1، سال 4، صص. 165-137.
15. شربتیان، محمدحسن؛ طوافی، پویا (1395) تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعۀ موردی زائران کلان‌شهر مشهد)، فصلنامۀ علمی-پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 8، شمارۀ 2، صص. 165-137.
16. صالحی، اسماعیل (1386) نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری، محیط‌شناسی، سال 33، شمارۀ 44، صص. 94-83.
17. صدیق سروستانی، رحمت‌الله؛ نیمروزی، نوروز (1389) بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد، مجلۀ دانش انتظامی، سال 12، شمارۀ 47، صص. 220-185.
18. صلواتی، عادل؛ مولائی، سوران (1394) بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)، پژوهش‌نامۀ نظم و امنیت انتظامی، سال 8، شمارۀ 4، صص. 120-91.
19. صمدیان، منیر سادات و همکاران (1388) مجموعه مقالات همایش امنیت پایدار گردشگری، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
20. کاظمی، مهدی (1386) مدیریت گردشگری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
. 21. گلی، علی (1390) زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهر (مطالعۀ موردی پارک آزادی شیراز)، جامعه‌شناسی تاریخی، دورۀ 3، شمارۀ 2، صص. 165-143.
22. قدرتی، حسین؛ محمدیان، منیژه؛ محمد پور، احمد؛ افراسیابی، حسین (1391) عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعۀ شهر سبزوار)، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ 6، شمارۀ 1، صص. 22-1.
23. لطفی­فر، مجتبی؛ یغفوری، حسین (1391) نقش امنیت در توسعۀ گردشگری، مورد شناسایی چابهار، اولین همایش ملی توسعۀ سواحل مکران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران.
24. محمدی، جواد؛ بگیان، محمدجواد؛ موسوی، سید سهراب (1391) بررسی رابطۀ احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان شهر کرمانشاه، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، شمارۀ 31، صص 156-143.
25. میرکتولی، جعفر؛ مصدق، راضیه (1389) بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع‌دستی، مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، دورۀ 2، شمارۀ 7، صص. 154-137.
26. وارثی، حمیدرضا،؛ تقوایی، مسعود؛ شاهیوندی، احمد (1389) تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان (با تأکید بر هتل‌ها)، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 22، شمارۀ 44، صص. 112-91.
27. هزارجریبی، جعفر (1390) احساس امنیت اجتماعی از منظر گردشگری، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شمارۀ 2، صص. 128-113.
28. hmad, Mohd. Toh  (2014) Sustainable Tourist Environment: Perception of international women travelers on safety and security in Kuala Lumpur, Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies Sirius Business Park Berlin-yard field, Berlin, 24-26 February 2014.
29. Anua, A. et al. (2012) The Effectiveness of Safe City Program me as Safety Basic in Tourism Industry: Case Study in Putrajaya. Procedia- Social and Behavioral Sciences, No. 42, pp. 477- 485.
30. Boxill, Ian,. (2012) Linking Tourism Security to National Security: A brief Comment on the Implications of the Christopher Coke Saga, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 4 Iss: 1, pp. 26 -31.
31. Kazemi, Mahdi,. (2008) Tourism Management. 2nd Edition. Samt: Tehran. (In Persian)
32. Richard Irma, (2014) Township Tourism Demand: Tourists’ Perceptions of Safety and Security, Urban Forum DOI 10.1007/s12132-014-9228-2, Springer Science+Business Media Dordrecht 2014.
33. Tavallai, simin. (2006) Globalization as a means for Tourism Development in Iran Kerman.
34. www.wto,. 2015 Report.