بررسی اثربخشی تبلیغات دیداری بر انتخاب شهرستان رامسر بعنوان مقصد گردشگری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سمنگان، مازندران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از عوامل اساسی رکود گردشگری در ایران اطلاع‌رسانی‌نکردن و تبلیغات نامناسب در عرصة داخلی و خارجی است. با توجه به نقش تبلیغات در جذب و حفظ گردشگران، و مبالغ زیادی که سالانه صرف امور تبلیغاتی می‌شود، مصرف‌ صحیح اعتبارات و اثربخشی این مسئله اهمیت بسیاری دارد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. اثربخشی تبلیغات در این پژوهش در چهار بعد توجه، علاقه، تمایل و اقدام ارزیابی شده است. جامعة آماری این پژوهش نیز گردشگرانی بودند که در دورة زمانی اسفندماه 1394 و فروردین‌ماه 1395 رامسر را مقصد گردشگری خود انتخاب کرده بودند.در این پژوهش حجم نمونه از طریق فرمول کوکران384 نفر محاسبه شد و برایتجزیه‌وتحلیل داده‌ها آزمون معادل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)در دو بستة نرم‌افزاری SPSS و LISRE به‌کار رفت. یافته‌ها نشان داد تبلیغات دیداری بر جلب توجه افراد، ایجاد تمایل و درنهایت انتخاب مقصد اثرگذار است، اما بر علاقة گردشگران به مقصد ‌تأثیری ندارد، همچنین تأثیر توجه به متغیرهای جمعیتشناختی بر میزان اثربخشی تبلیغات از دیگر نتایج این پژوهش است. در میان تبلیغات دیداری مورد آزمون نیز تلویزیون، بیلبوردها، تبلیغات اینترنتی و بوروشور و مجلات بهترتیب بیشترین درجة اهمیت را در جذب گردشگران دارند. علاوهبر این، باید توجه داشت که برنامه‌ریزی بازاریابی و تبلیغات گردشگری باید مستمر و به‌طور فرایندی صورت گیرد و به‌طور دائم با روش‌ها و ابزارهای جهانی و بین‌المللی و با نگاه منطقه‌ای به‌روز شود.

کلیدواژه‌ها


1)      ابراهیم‌زاده، عیسی و آقاسی‌زاده، عبدالله (1388) تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری ناحیة ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، نشریة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال 1، شمارة 1، صص 128-107.
2)      ابراهیمی، عبدالحمید؛ قادری، اسماعیل؛ قائد رحمتی، صفر (1389) بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین‌المللی شهر اصفهان، فصلنامة جغرافیا و توسعه، دورة 8، شمارة 17، صص 156-139.
3)      حق وردی‌لو، مینو؛ گیوه‌چی، سعید؛ نظری، علی‌اکبر (1394) ارزیابی اثربخشی بازاریابی در جذب گردشگر با تأکید بر نقش تبلیغات اینترنتی در ایران مطالعه موردی شهر تهران، دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی توسعة پایدار، راهکارها و چالش‌ها، صص 37-20.
4)      هدشتی، زهره؛ خانی، امین؛ اجلی، سجاد (1393) نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقای ارزش ویژة برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان، فصلنامة مدیریت مطالعات گردشگری، دورة 9، شمارة 25، صص 68-34.
5)      دیبایی، پرویز (1371) شناخت جهانگردی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6)      کتابچی، سیدمهدی (1383) اصول بازاریابی خدمات مسافرت و گردشگری، چاپ اول، تهران: انتشارات فرس.
7)      کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1383) اصول بازاریابی، ترجمة علی پارسائیان، تهران: نشر ادبستان.
8)      کاظمی، مهدی (1385) مدیریت گردشگری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
9)      کلانتری، خلیل (1388) مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، چاپ اول، تهران: فرهنگ صبا.
10)    زنگی‌آبادی علی؛ محمدی، جمال؛ زیرک‌باش، دیبا (1385) تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، مجلة جغرافیا و توسعه، سال 4، شمارة 8، صص 156- 131.
11)    ساعی علی؛ نائیجی، مختار؛ رضایی، محمد (1389) ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران، مطالعة موردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان، مجلة جامعه‌شناسی تاریخی، دورة 1، شمارة 4، صص 94- 64.
12)    شوماخر، رندال ای‌جی و لومکس، ریچارد (1388) مقدّمه‌ای بر مدل‌سازی معادلة ساختاری، ترجمة وحید قاسمی، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
13)    فیض، داوود و راستی، فرشته (1393) بررسی عوامل تأثیرگذار بنرهای تعاملی بر گردشگران، مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، سال 3، شمارة 10، صص 86- 65.
14)    غفاری، غلامرضا و تقی‌زادگان، مریم (1394) مشارکت و فعالیت در شبکه‌های مجازی گردشگری و سرمایة اجتماعی مجازی در ایران، مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، دورة 4، شمارة 14، صص 90- 67.
15)    محمدیان، محمود (1385)مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی، چاپ سوم، تهران: نشر حروفیه.
16)    مؤمنی، منصور (1387) تحلیل آمار استنباطی با استفاده از spss، تهران: انتشارات کتاب نو.
17)    مشیری، سید رحیم و فتح‌اللهی، فرشته (1388) چشمه‌های آب‌گرم؛ توانمندی شهر رامسر در عرصة توریسم درمانی، فصلنامة جغرافیا، دورة 3، شمارة 11، صص 76- 55.
18)    نوری، سید هدایت‌اله؛ سوری، فرشاد؛ کاظمی، زینب؛ غلامی، علیرضا(1391) بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تأثیر آن بر جذب گردشگران روستایی، مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دورة 12، شمارة 24، صص 102- 83.
19)    Bendixen, M.T. (1993) Advertising Effects and Effectiveness, Europen journal of marketing, Vol. 27, No. 10, PP. 19-32.
20)    Bojanic, D.C. (1991) The use of advertising in managing Destinations image, Tourism management, Vol. 12, No. 4, PP. 355-372.
21)    Chan, N. L. & Denizci, B. (2011) Investigtion of Social Media marketing: How does The hotel industry in Hong Kong Perform in marketing on social media Website?, journal of Travel Tourism marketing, Vol. 28, No. 4, PP. 345-368.
22)    Choe, Y. & stienmetz J. L. & Fesenmaier, D. R. (2013) Trip Budget and Destination Advertising Response, Tourism Analysis, Vol. 18, No. 6, pp. 713- 722.
23)     Belch, E.George .& Belch, Michel.A. (2002) Advertising and promotion an Integrated Marketing Communication Perspective, fifth edition- Mc Grew- Hill Publishing Company limited New delhi.
24)    Ferns, B.H. &  Walls, A. (2012) Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: a structural model analysis, Journal of Destination Marketing and Management, Vol. 1, No. 3, PP.  27- 35.
25)    Gursoy, D., & Chen, J. S.  (2000) Competitive analyeses of cross cultural in formation search behavior, Tourism management, Vol. 20, No. 6, PP. 583-590.
26)    Kerstetter, D. & Cho. M.  (2004) Prior knowledge, credibility and informat search, Annals of tourism research, Vol. 31, No. 4, PP.  961- 985.
27)    Kim. D.Y. & Hwang, Y.H. & Fesenmaier, D. R. (2005) Modeling Tourism Advertising effectiveness, journal of Travel Research, Vol. 44, No. 3, PP.  42- 49.
28)    Laimer, P., & Juergen, W.  (2009) Portfolio Analysis as a strategic tool for tourism policy, tourism Review, Vol,  64, No.1 PP. 17-31.
29)    Litvin, S.W. & Goldsmith, R.E. & Pan, B. (2008) Electoronic word of mouth in hospitality and tourism management, Tourism management, Vol. 29, No. 3, PP. 458-468.
30)    Morgan,  M. & Lugosi, L., & Ritchie, J.R.B. (eds) (2010) The Tourism and operational marketing, Palgrave Macmillan, UK., PP. 27-40.
31)    Morsan, C. (2008) DMO Websites and the Role of Complementary Media in Tourism Advertising, Journal of Hospitality Marketing and Management, Vol. 17, No. 10, PP. 216-236.
32)    Munar, A.M. (2012) social media strategies and destination management, Scandinavian journal of Hospitality and Tourism, Vol. 12, No. 2, PP. 101-120.
33)    Show, G. & Williams, A. (2009) Knowledge Transfer and Management in Tourism Organisations: an emerging research agenda, Tourism Management, Vol. 30, No. 3, PP. 325-335.
34)    Sweeny, J. C. & Mazzarol, T. & Soutar, G. N. (2007) conceptualizing word of mouth activity, triggers and conditions: an exploratory study, European Journal of marketing. Vol. 41, No. 11, PP. 1475- 1494.
35)    Trope. Y. &  Liberman, N. (2010) Constural-Level Theory of Psyychological Destance, Psycological Review, Vol. 11, No. 2, PP. 440- 463.
36)  WTTC (2016) Travel and Tourism Economic Impact 2016. World, Available from: irantim.com/shakhes/wttc- world-2016.
37)    Wilbaacher, W. M. (2003) How advertising Affects consumers, Journal of Advertising Research, Vol,  42, No, 2, PP. 230-243.
38)  Williams, A. (2006) Tourism and hospitality marketing, fantasy feeling and fun International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 18, No. 6, pp. 55-68.
39)  Zeng, B. & Gerritsen, R. (2014) what do we know about social media in tourism? A reviw, Tourism management Perspectives, Vol. 21, No. 10,  pp. 27- 36.