سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات تفرجگاه های پیراشهری مطالعه موردی : پارک آبیدر سنندج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات مقاصد گردشگری، بسیار مهم است؛ زیرا تمایز در این کیفیت سبب توجه بیشتر گردشگران به مقصد و رونق اقتصادی شهرها می‌شود. در پژوهش حاضر به سنجش عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی گردشگران از تفرجگاه پیراشهری پارکآبیدر سنندج پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری مورد مطالعه نیز گردشگرانی بودند که تفرجگاه گردشگری آبیدر را مقصد گردشگری خود انتخاب کردند. حجمنمونه384نفر محاسبهشد و نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده بوده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شد و نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد کیفیت خدمات تفرجگاه آبیدر (دسترسی، جذابیت، تصویر مقصد، تسهیلات) با رضایتمندی گردشگران از نظر آماری معنادار است و همبستگی مثبتی دارد؛ به‌طوری‌که همبستگی بین جذابیت، دسترسی، تصویر ذهنی و تسهیلات با میزان رضایت گردشگران بهترتیب 845/0، 831/0، 762/0 و 691/0 است که نشان می‌دهد این عوامل بیشترین همبستگی را با عامل رضایتمندی گردشگران داشته است، همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیون چندمتغیره بیانگر رابطة مثبت و معنا‌داری بین متغیرهای کیفیت خدمات تفرجگاه آبیدر با رضایتمندی گردشگران است.

کلیدواژه‌ها


1)      ابراهیم‌زاده، عیسی؛ یاری، منیر؛ یاری یاسمن (1392) شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو، مطالعة موردی: گردشگران شهر بروجرد، فصلنامة آمایش جغرافیایی فضا، سال 3، شمارة 9، پاییز 1392، صص. 150- 127.
2)      احمدی، منیژه؛ خیراللهی، ارسطو؛ چراغی مهدی (1396) ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون، دو فصلنامة مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 5، شمارة 9، صص. 216- 191.
3)      افراخته، حسن و خدائی بهرام‌علی (1390) ساماندهی گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری هماهنگ با ظرفیت تحمل محیطی، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 17، شمارة 20، بهار 1390، صص. 88- 69.
4)       آقایی، پرویز؛ رضویان، محمدتقی؛ سعیدی­راد، مجید؛ خرایی، مصطفی (1394) تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری، مورد پژوهی: گردشگران شهرستان قروه،  فصلنامة جغرافیایی فضای گردشگری، دورة 14، شمارة 14، صص. 113- 97.
5)      پناهی، حسین؛ بهبودی، داوود؛ ذوالقدر، حمید؛ ذوالقدر، علی (1394) بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران، موردشناسی: گنبد سلطانیه، فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دورة 5، شمارة 15، صص.  116- 101.
6)      تیکه‌خواه، جاهده؛ نجفی، اکبر؛ اصغری، آزاد (1394) تدوین استراتژی توسعة طبیعت‌گردی براساس تحلیل SWOT و فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP، مطالعة موردی: پارک جنگلی آبیدر سنندج، فصلنامة گردشگری شهری، دورة 2، شمارة 2،  صص. 136- 121.
7)      جمینی، داوود و جمشیدی، علیرضا (1391) شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران، مطالعة موردی: بازارچة مرزی شهرستان جوانرود، دو فصلنامة مطالعات گردشگری، دورة 1، شمارة 2، صص 200- 181.
8)      خانلری، امیر؛ باقری، فاطمه؛ عبدی، ناصر (1393) بررسی رضایتمندی بازدیدکنندگان از عناصر آمیختة بازاریابی گردشگری برج میلاد، فصلنامة نگرش‌های نو در جغرافیایی انسانی، سال 6، شمارة 4، صص. 78- 62.
9)      دانش‌پور، سیدعبدالهادی؛ صرافی، مظفر؛ آشنایی، تکتم (1392) تحولات پیراشهرنشینی در هالة کلان‌شهری تهران در سال‌های 1375- 1385 خورشیدی به‌سوی توسعه‌ای سازنده یا گسترشی پراکنده؟، دو فصلنامة معماری و شهرسازی، دورة 8، شمارة 16، صص. 32-6.
10)    دربانه آستانه، علیرضا؛ قنبری، محمد؛ صحرائی خانقا، محدثه (1393) ارزیابی و تحلیل رضایتمندی مدیران محلی از خدمات سازمان‌های محلی، مطالعة موردی: روستاهای شهرستان شیروان و چرداول، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة 46، شمارة 4، صص. 789- 771.
11)    رهنما، محمدرحیم؛ حسینی غفاری، طاهره سادات؛ اشنوی، امیر (1391) سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری، مطالعة موردی: شهر مشهد، دو فصلنامة مطالعات گردشگری، دورة 1، شمارة 2، صص. 89- 68.
12)    زندیه، مهدی؛ ضرابی، محمد مهدی؛ الیاسی، ابراهیم؛ ویسی، ندا (1394) نقش سراب روانسر در جذب گردشگر و ارتقای اقتصاد شهری، دو فصلنامة پژوهش‌های منظر شهر، سال 2، شمارة 3، صص. 26- 17.
13)    زیاری، کرامت‌الله؛ اشنوی، امیر؛ مولایی قلیچی، محمد (1393) سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM، مطالعة موردی: کلان‌شهر شیراز، فصلنامة گردشگری شهری، دورة 1، شمارة 1، صص. 15-1.
14)    سقایی، مهدی؛ حاتمی‌نژاد، حجت؛ ثابت کوشکی‌نیا، مجتبی (1394) پهنه‌بندی گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری، مطالعة موردی: بوستان خورشید مشهد، فصلنامة فضای گردشگری، دورة 5، شمارة 18، صص. 124- 101.
15)    سیف‌الدینی، فرانک؛ شعبانی فرد، محمد؛ حسینی، علی؛ رشیدی، مصطفی (1389) سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری براساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعة میزبان، نمونة موردی: شهر اصفهان، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة 42، شمارة 71، صص. 87- 67.
16)    فنی، زهره؛ برغمدی، مجتبی؛ اسکندرپور، مجید؛ سلیمانی، منصور (1391) سنجش میزان رضایت‌مندی گردشگران شهر گرگان، فصلنامة علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شمارة 20، صص. 48- 31.
17)    قادرمزی، حامد (1388) تحولات ساختاری –کارکردی روستاهای حریم شهر سنندج در فرایند گسترش فضای شهر سنندج درفرایند گسترش فضایی شهر1387 - 1355، رساله دوره دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
18)    کدیور، علی‌اصغر و سقایی مهدی (1385) ساماندهی گردشگری در تفرجگاه‌های پیرامون شهری،‌ مطالعة موردی: درة اخلمد، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی دورة 21، شمارة 4، صص. 134- 110.
19)    لطفی، صدیقه و باباخانزاده، ادریس (1393) بررسی اثر گردشگری پایدار شهری بر ساکنان شهر، مطالعة موردی: شهر جوانرود کرمانشاه، مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، سال 3، شمارة 9، صص. 151- 131.
20)    مهندسان مشاور تدبیر شهر (1385) طرح جامع گردشگری استان کردستان، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان، سنندج.
21)    موحد، علی؛ امان‌پور، سعید؛ زارعی، رضا (1391) ارزیابی تفرجگاه‌های گردشگری پیرامون کلان‌شهرها با استفاده از تلفیق مدل SWOT وAHP ، مطالعة موردی: تفرجگاه گردشگری مال آقاژ، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شمارة 15، صص. 74- 53.
22)    موحد، علی؛ امان‌پور، سعید؛ نادری، کاوه (1390) بازاریابی گردشگری شهری براساس برندیابی با مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، مطالعة موردی: کرمانشاه، مجلة برنامه‌ریزی فضایی، سال اول، شمارة 3، صص. 36- 17.
23)    موسوی، میرنجف؛ ویسیان، محمد؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ اکبری، مهناز (1394) بررسی و اولویت‌بندی توان‌ها و زیرساخت‌های توسعة گردشگری با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شهرستان‌های استان کردستان)، فصلنامة گردشگری شهری، دورة 2، شمارة 1، صص. 31- 17.
24)    میرفخرالدینی، سیدحیدر؛ میرفخرالدینی، فائزه‌السادات؛ صدر بافقی سید مهدی  (1391) میزان رضایتمندی گردشگران درمانی شهر یزد و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن با روش  TOPSISفازی، مجلة دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دورة 20، شمارة 5، صص. 678- 668.
25)    هزارجریبی، جعفر و ملک، محمد(1391) بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی، فصلنامة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 23، شمارة 3، صص. 133- 146.
26)    همتی، رضا و زهرانی، داود (1393) بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به‌مثابة برند گردشگری، مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، سال 3، شمارة 10، صص. 204- 182.
27)    وارثی، حمید و صفرآبادی، اعظم (1393) نقش عوامل اجتماعی گردشگری در توسعة گردشگری شهری، مطالعة موردی: شهر اصفهان، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال 4، شمارة 12، صص. 128- 101.
28)    وثوقی، لیلا و خانی، فضیله (1395) مروری بر رویکردها و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعة گردشگری، چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.
29)   Alegre, J., & Garau, J. (2010) Tourists Satisfaction and Dissatisfaction, Annals of Tourism Research Journal, Vol. 37, No. 1, pp. 52-73.
30)   Huong, T.L.  & François, L. & Caroline, M. (2017) Destination distinctiveness: Concept, measurement, and impact on tourist satisfaction, Journal of Destination Marketing and Management, Vol. 61, pp. 538-552.
31)   Prebensen, Nina. K. & Xie, J. (2017) Efficacy of co-creation and mastering on perceived value and satisfaction in tourists' consumption, Tourism Management, Vol.60, pp.166-176.
32)   Yang, Y. & Fik, T. (2014) Spatial effects in regional tourism growth, Journal of Annals of Tourism Research, No. 46, pp. 144–162.