الگوسازی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر گنبد کاووس با تاکید بر رویداد ورزشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر شهرها جهت ارتقای خود به‌منظور ایجاد یک مقصد گردشگری جذاب، ناگزیر به رقابت با یکدیگر هستند. در بازار پررقابت جهانی مدیریت برند و جایگاه‌یابی مقاصد گردشگری از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در عرصه گردشگری می‌باشد. رویدادهای ورزشی یکی از ابزارهای راهبردی برای برند سازی مقصد گردشگری در بازار رقابتی است. در این راستا پژوهش حاضر باهدف الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه‌برند مقصد گردشگری با تأکید بر رویدادهای ورزشی در شهر گنبدکاووس تدوین‌شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که 374 نفر به‌عنوان نمونه آماری به‌صورت تصادفی ساده از بین گردشگران رویداد ورزشی گنبدکاووس در بهار سال 1397 انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مقدار ضریب تأثیر تمامی متغیرهای آگاهی، تصویر ذهنی، کیفیت ادراک‌شده، وفاداری و برگزاری رویداد ورزشی بر ارزش ویژه‌برند در مقصد گردشگری با توجه به مقدار تی در سطح 05/0 معنادار است. وفاداری و رویداد ورزشی نسبت به سایر عوامل موردبررسی، بیشترین میزان اثرگذاری بر ارزش ویژه‌برند در مقاصد گردشگری را داشتند. برگزاری رویداد ورزشی باعث انتقال تجارب مثبت از رویداد ورزشی به مقصد گردشگری در ذهن گردشگران می‌شود و درنتیجه وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری را افزایش و هزینه‌های تحقیق و ریسک ادراکی گردشگران را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1)      آذر، عادل، غلام‌زاده، رسول؛ قنواتی، مهدی (1391) مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت، کاربرد نرم‌افزار- Smart PLS، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه دانش.
2)      اصفهانی، نوشین (1387) تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی و ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک، رساله دکتری مدیریت ورزشی، به راهنمایی محمود گودرزی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران.
3)      ایران زاده، سلیمان؛ رنجبر، آیدا؛ پور صادق، ناصر (1391) بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره2، شماره3، صص.172-155.
4)      ایمانی خوشخو، محمدحسین و  ایوبی یزدی، حمید (1389) عوامل مؤثر بر ارزش ویژه‌برند در مقصد گردشگری شهر یزد، نشریه مطالعات گردشگری، دوره5، شماره13، صص.137-113.
5)      تقی پوریان، محمدجواد؛ یزدانی، رضا؛ آقایی فر، محمد زمان (1397) نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران غرب استان مازندران، نشریه گردشگری شهری، دوره5، شماره4، صص.50-37.
6)      جلالیان، سید اسحاق (1397) بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه‌برند در مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر مریوان، نشریه گردشگری شهری، دوره5، شماره4، صص.86-73.
7)      حبیبی، آرش و عدن ور، مریم (1396) مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با LISREL، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
8)      حیدری، رحیم (1389) مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
9)      دلبری، سید علی و رجبی، محمدهادی (1390) مدیریت مقصد توریسم، چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.
10)   دهدشتی، شاهرخ و فیاضی، مرتضی (1390) مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.
11)   زیتونلی، عبدالحمید؛ اسدی، حسن؛ فراهانی، ابوالفضل؛ صوفی رضایی، مرتضی (1392) الگوی تحلیلی ارزش ویژه‌برند مقاصد گردشگری ورزشی ایران، نشریه پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت ورزشی، دوره5، شماره، صص.72-59.
12)   زیتونلی، عبدالحمید (1392) ارزش ویژه‌برند در مقاصد گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه گردشگران ورزشی و ارائه الگوی تحلیلی، رساله دکتری مدیریت ورزشی، به راهنمایی حسن اسدی، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه پیام نور.
13)   زیتونلی، عبدالحمید؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ قربانی، علیرضا (1394) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری ورزشی با روش SWOT (مطالعه موردی: استان گلستان)، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره3، شماره9، صص.22-9.
14)   شاکرمی، نعمت؛ اجزا شکوهی، محمد؛منصور زاده، علی‌محمد (1397) برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه‌ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT، فصلنامه مطالعات شهری دوره7، شماره26، صص.30-17.
15)   صفر زاده، حسین؛ خیری، بهرام؛ آقا سید، ریحانه (1390) بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف‌کنندگان جوان، نشریه مدیریت بازاریابی، دوره6، شماره 10، صص.94-65.
16)   غفاری، محمد؛ کنجکاو منفرد، امیررضا؛ عسگر نژاد نوری، باقر (1398) واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر یزد، نشریه گردشگری شهری، دوره6، شماره2، صص.59-45.
17)   قنبری، ابوالفضل و احمدیان، فرشته (1397) بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تبریز به‌عنوان برند گردشگری، نشریه گردشگری شهری، دوره6، شماره3، صص.16-1.
18)   مرادی، عرفان، الهی، علیرضا، صفاری، مرجان (1397) مطالعه تعیین روابط علی انگیزه‌ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی، نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره13، شماره42، صص.159-125.
19)   محمدی، مصطفی و میر تقیان رودسری، سیّد محمد (1398) بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر، نشریه گردشگری شهری، دوره6، شماره1، صص. 167-149.
20)   ملکی، سعید، سجادیان، مهیار (1397) آسیب‌شناسی کیفیت رقابت‌آمیز مدیریت مقصد گردشگری کویر مطالعه موردی: کویر شهداد کرمان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره6، شماره51، صص.98-81.
21)   موحد، علی؛ امانپور، سعید؛ نادری، کاوه (1391) بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برند یابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، (مطالعه موردی؛ شهر کرمانشاه)، نشریه برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره1، شماره3، صص.36-17.
22)   یغفوری، حسین؛ اسکندری ثانی، محمد؛ اکبری، فاطمه (1397) نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری موردمطالعه: شهر بیرجند. برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره7، شماره3، صص.84-63.
23)  Boo, S. & Busser, J. & Baloglu, S. (2009) A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations, tourism management, Vol.30, pp.219-231.
24)  Goeldner, Charle, R. & Ritchie, J. R. Brent. (2003) Tourism: Principles, practice, Philosophies, 9th Edition, New Jersey: John Wiley& Sons.
25)  Icoz, O. & Gunlu, E. & Oter, Z. (2010) Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams, 5th International congress on Business, economic and Management, pp.1-18.
26)  Kaplanidou, K. (2006) The impact of sport tourism event image on destination image and intentions to travel: A structural equation modeling analysis, ProQuest.
27)  Keller، K. L. (2008) Strategic Brand Management – building، Measuring، and Managing Brand Equity, (Third ed), United States: PEARSON Prentice Hall.
28)  Koo, Sung Keun. & Byon, Kevin K. & Baker, Thomas A. (2014) Die Integration von Veranstaltungsimage, Zufriedenheit und Verhaltensabsichten: eine kleinere Marathonveranstaltung, Sport marketing quarterly, Vol.23, No.3, pp.127-137.
29)  Konecnik, M. & Gartner, W.C. (2007) Customer based-brand equity for a destination, Annals of tourism research, Vol.34, No.2, pp.400-421.
30)  Konecnik, M. (2010) Clarifying the concept of customer based-brand equity for a tourism destination, Annals of tourism research, Vol.34, No.2, pp.400-421.
31)  Scowsill, David. (2017) Travel & Tourism Economic Imact 2017, World Travel & Tourism Council, pp.1-14.
32)  Van der Zee, Egbert. & Go, Frank M. (2014) Analysing Beyond the Environmental Bubble Dichotomy: How the 2010 World Cup Case Helped to Bridge the Host-Guest Gap (January 26, 2014), Journal of Sport and Tourism, Vol.18, No.3, pp.161-183.
33)  Vegara, Jose Miguel. & Saura, Eugenia Montesinos. & Lopez, Jose Maria. & Lopez, Sanchez Guillermo Felipe. & Angosto, Salvador. (2018) The touristic impact of a sporting event attending to the future intentions of the participants, Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.18, No.3, pp.1356 – 1362.