شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های شهر خلاق گردشگری در شهر بابلسر

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشیار جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

4 دانشیار شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

5 استادیار جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

شهر خلاق، یک شهر نیرومند ازلحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در این شهر هر شهروند به استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی، هنری و فرهنگی اطمینان خاطر دارد. سیستم فرهنگی یک شهر خلاق متشکل از تجارت‌ها، خلاقیت‌ها، مراسم و فستیوال‌ها است که مستعد کارآفرینی و خلاقیت‌هاست و شهر را قادر می‌سازد تا استفاده خود را جهت ارتباط مردم، ایده‌ها و تشکل‌ها بکار ببندد. تلفیق ایده‌های شهر خلاق و گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز ایده شهر خلاق گردشگری باشد. این ایده در شهرهای مختلف ازجمله بابلسر که دارای پتانسیل‌های بالقوه گردشگری هستند می‌تواند موجب دستیابی به توسعه پایدار شهری گردد. در این میان شناسایی معیارهایی بومی جهت بهره‌گیری حداکثری از این موضوع اهمیت بسزایی دارد. با توجه به این موضوع، هدف پژوهش، شناخت معیارهای بومی شهر خلاق گردشگری در شهر بابلسر است. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت در حوزه تحقیقات کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. آمار و اطلاعات، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی اسناد و مدارک و تهیه، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد بین متغیرهای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و پتانسیل‌های گردشگری بابلسر به ترتیب با 676/0، 428/0، 370/0 همبستگی مثبت وجود دارد. یافته‌های مدل تحلیل عاملی نشان می‌دهد پنج عامل فرآیندهای کسب‌وکار و اقتصاد گردشگری، تفکر خلاق و نوآورانه، سرمایه فرهنگی و معنوی، زیرساخت‌های پایدار، جذابیت و تنوع، بالغ‌بر 95/61 درصد مقدار واریانس را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت شهر بابلسر با دارا بودن پتانسیل‌های بالقوه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی و موقعیت استراتژیک می‌تواند گام‌های مؤثری جهت تبدیل‌شدن به شهر خلاق گردشگری بردارد. لذا نگهداشت طبقه خلاق و زمینه‌سازی جذابیت بیشتر شهر بابلسر برای سکنی گزینی این طبقه در بابلسر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیم‌نیاسماکوش، سعید (1392) بررسی نقش گردشگری شهری در توسعه اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و محیطی مطالعه موردی: شهر بابلسر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی علی خاکساری رفسنجانی و مشاوره غلامرضا لطیفی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 2. افصح‌حسینی، فاطمه‌سادات؛ ذبیحی، حسین؛ جهانشاهلو، لعلا (1397) جایگاه ابعاد و تحقق رقابت‌پذیری شهری در مدیریت شهری، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال 10، شماره.34، صص. 91-78.
 3. بذرافشان، جواد و بامری، علی (1397) بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خلاق در شهر زاهدان، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 8، شماره 31، صص. 180-167.
 4. برابری، معصومه؛ فیروزمند، مارال؛ هاشم پور، فهیمه (1395) بررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی شهر بابلسر)، مجله علوم جغرافیایی، دوره 12، شماره 24، صص. 55-40.
 5. جهانیان‌بهمنیری، روح‌الله (1395) اثر گردشگری بر توسعه انسانی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 2، شماره 7، صص. 24-11.
 6. رضائیان‌قراگزلو، علی؛ قادری، اسماعیل؛ میرعباسی، رمضان (1391) برنامه‌ریزی شهر خلاق، تهران: انتشارات آذرخش.
 7. شاطریان، محسن؛ حیدری‌سورشجانی، رسول؛ ورفی‌نژاد، ژیلا (1398) مدل‌سازی تأثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر خلاق در شهر کرمانشاه، آمایش جغرافیایی فضا، سال 9، شماره 33، صص. 60-51.
 8. شفیعی، زاهد؛ فرخیان، فیروزه؛ میرقدر، لیلا (1393) اصفهان به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی با رویکرد توسعه گردشگری، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال 12، شماره 43، صص. 278-251.
 9. شهابیان، پویان و رهگذر، عرفان (1391) پیوند محیط خلاق یا شهر، مجله منظر، دوره 4، شماره 19، صص. 73-67.
 10. ضرابی، اصغر؛ موسوی، میرنجف؛ کشکولی، علی‌باقر (1393) بررسی میزان تحقق‌پذیری شهر خلاق؛ مقایسه تطبیقی بین شاخص‌های توسعه پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال 1، شماره 1، صص. 17-1.
 11. کلانتری، محسن؛ رجایی، سیدعباس؛ فتوحی‌مهربانی، باقر (1395) تحلیلی بر برخورداری کلان‌شهرهای ایران از شاخص شهر خلاق، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 4، شماره 4، صص. 612-587.
 12. Bianchini, Franco. & Landry, charles. (1994) The creative city, Published by Comedia, UK.
 13. Bustomi, Thomas. & Pamungkas, Raditya. (2018) Performance Evaluation of Tourism Sector Policy in Support of Bandung Creative City, Journal of Social Science Studies, Vol. 5, No. 1, pp.169-183.
 14. Canavan, Brendan. (2016) Tourism, Creativity and Sustainability, In International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22nd ­ 24th, Heraklion, Crete, Greece.
 15. Durmaz, Serhat Bahar. (2015) Analyzing the Quality of Place: Creative Clusters in Soho and Beyoglu, Journal of Urban Design, Vol. 20, No. 1, pp.93-124.
 16. ­Florida, Richard. (2002) The rise of the creative class: And how its transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York.
 17. Florida, Richard. (2005) Cities and the Creative class, American Sociological Association, City & Community, published New York: Routledge, Vol. 2, No. 1, pp. 3–19.
 18. Florida, Richard. (2014) creative class and economic development, Journal of Economic Development Quarterly, Vol. 28, 3, pp. 196 – 205.
 19. Horng, Jeou Shyan; Tsai, Chang Yen; Yang, Ting Chi; Liu, Chih Hsing; Hu, Da Chan (2016) Exploring the relationship between proactive personality, work environment and employee creativity among tourism and ospitality employees, International Journal of Hospitality Management, Vol 54, No. 3, pp. 1-25.
 20. Hospers, Gert– Jan. (2003) creative cities: breeding places in the knowledge economy, Knowledge, Technology & Policy, Vol. 16, No. 3, pp.143-162.
 21. Landry, Charles. (2013) Creative City Index Comfortable or Captivating, An assessment of Palmerston North, Print synergy & Published by Palmerston North Ciry Council.
 22. Landry, Charles. (2012) The creative city: A toolkit for urban innovators, uk: Earthscan Publishes in association WWF-UK.
 23. Marques, Lenia & Borba, Carla. (2017) Co-creating the city: Digital technology and creative tourism, Tourism Management Perspectives Journal, Vol 24, pp. 86-93.
 24. Musterd, Sako. (2010) The Creative Cultural Knowledge City, Some Conditions, Paper presented at the university of Kaiserlautern.
 25. Nekouie Sadri, Bahram (2009) Grounding Grounds with Emphasis on Iran, Second Edition, Tehran, Iran, Samt.
 26. Pratt, Andy C. (2008) Creative cities: The cultural industries and the creative class, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Vol. 90, No. 2, pp. 107–117.
 27. Ratiu, Dan Eugen. (2013) Creative cities and/or sustainable cities: Discourse and practices, City, Culture and Society, Vol 4, No. 3, pp.125-135.
 28. Redaelli, Eleonora. (2011) Analyzing the ‘‘creative city" governance: Relational processes in Columbus, Ohio, City Culture and Society Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 85-91.
 29. Richards, Greg & Marques, Lenia. (2012) Exploring Creative Tourism: Editors Introduction, Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol. 4, No. 2, pp.1-11.
 30. Richards, Greg. (2011) Creativity and Tourism, Annals of Tourism Research Journal, Vol. 38, No.4, pp. 1225- 1253.
 31. Stevenson, Deborah. & Matthews, Amie. (2013) Culture and the city: Creativity, tourism,
 32. leisure,1 st Edition, published by Routledge, Abingdon, Oxon, New York.
 33. Tan, Siow Kian. & Luh, Ding Bang. & Kung, Shiann.Far. (2014) A taxonomy of creative tourists in creative tourism, Tourism Management, Vol. 42, pp.248-259.
 34. (2006) Towards sustainable strategies for creative tourism, Discussion report of the planning meeting for 2008 international conference on creative tourism Santa Fe, New Mexico, U.S.A.
 35. Zimmerman, Jeffrey. (2008) From brew town to cool town: neoliberals and creative city development strategy in Milwaukee, Cities, Vol.25, No. 4, pp. 230–242.
 36. Ebrahimnia Samakoush, Saeed (2013) A Study of the Role of Urban Tourism in Socio-Cultural, Economic and Environmental Development: Babolsar, Master Thesis, Urban Planning, Superviser by Ali Khaksari Rafsanjani and adviser by Advised by Gholamreza Latifi, Allameh Tabatabai University, Tehran Iran. [In Persian].
 37. Afsah Hosseini, Fatemeh Sadat., Zabihi, Hussein., & Jahanshahloo, Lala. (2018) The position of dimensions and the realization of urban competitiveness in urban management, Urban Management Studies Quarterly, Vol. 10, No. 34, pp. 78-91. [In Persian].
 38. Bazrafshan, Javad. & Bamri, Ali. (2018) Study and analysis of the situation of creative tourism in Zahedan, Regional Planning Quarterly, Vol. 8, No 31, pp. 180-167. [In Persian].
 39. Barabari, Masoumeh., Firoozmand, Maral., & Hashempour, Fahimeh (2016) Analysis of the economic effects of urban tourism from the perspective of citizens (Case study of Babolsar city), Journal of Geographical Sciences, Vol. 12, No. 24, pp. 40-55. [In Persian].
 40. Jahanian Bahnamiri, Ruhollah (2016) The effect of tourism on human development, Journal of Tourism Planning and Development, Vol.2, No. 7, pp. 24-11. (In persian)
 41. Rezaian Qaragazlu, Ali., Qaderi, Ismail., & Mir Abbasi, Ramzan. (2012) Creative City Planning, Tehran, Azarakhsh Publications. [In Persian].
 42. Shaterian, Mohsen., Heidari Sourshajani, Rasool., & Varfinejad, Jila. (2019) Modeling the effects of urban tourism on quality of life and creative city in Kermanshah, geographical planning of space, Vol.9, No.33, pp. 60-51. [In Persian].
 43. Shafiee, Zahed., Farrokhian, Firoozeh., & Mir Ghadr, Leila. (2014) Isfahan as a creative city of handicrafts with a tourism development approach, Iranian Geographical Association Quarterly, New Vol, Vol.12, No. 43, pp. 251-278. [In Persian].
 44. Shahabian, Pouyan & Rahgozar, Erfan (2012) The link between the creative environment or the city, Manzar Magazine, Vol. 4, No. 19, pp. 67-73. [In Persian].
 45. Zarrabi, Asghar., & Mousavi, Mir Najaf., & Kashkoli, Ali Baqer. (2014) A Study of the Feasibility of a Creative City, Comparative comparison between indicators of sustainable urban development and criteria for creating a creative city, geography and urban space development, Vol.1, No.1, pp. 1-17. [In Persian].
 46. Sheriff, Mohsen., Rajaei, Seyed Abbas., & Fotouhi Mehrabani, Baqer. (2016) An Analysis of the Creativity of the Metropolis of Iran in the Creative City Index, Geographical Research in Urban Planning, Vol.4, No. 4, pp. 612-587. [In Persian].