تأثیر رسانه اجتماعی بر نیات رفتاری و هم آفرینی ارزش برند در شرایط کرونایی مطالعه موردی: گردشگران شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بحران کرونا اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی در کسب‌وکارها و صنایع مختلف ازجمله صنعت گردشگری داشته است و خسارات زیادی بر صنعت گردشگری وارد کرده است. این مطالعه باهدف بررسی تأثیرات رسانه‌های اجتماعی بر تعامل مشتری با برند و تأثیرات بعدی آن در هم آفرینی ارزش برند، نیت رفتاری و نیت مجدد در شرایط کرونایی به مطالعه این صنعت پرداخته است. جامعه این پژوهش، گردشگران در اصفهان است که با استفاده از فرمول کوکران، 190 نفری انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است که به روش در دسترس توزیع و گردآوری شد. در این پژوهش، روایی محتوا و روایی همگرا سنجش و بررسی‌شده و پایایی از طریق محاسبه ضرایب بارهای عاملی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به‌دست‌آمده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری عامل تأییدی و از نرم‌افزار Spss25 و Smart Pls2.0 استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد رسانه‌های اجتماعی بر تعامل مشتری با برند تأثیری مثبت و معنادار دارد و تعامل مشتری با برند بر نیت، هم آفرینی ارزش برند و نیت مجدد در دوران کرونا تأثیری مثبت و معنادار دارد. خطر ادراک‌شده مشتری در طول سفر در دوران کرونا قادر است اثرگذاری رسانه‌های اجتماعی بر تعامل مشتری با برند را تعدیل کند. بازاریابان گردشگری می‌توانند از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های بازاریابی از طریق تأثیر تعامل مشتری بر برند مبتنی بر رسانه اجتماعی گردشگری در دوران کرونا استفاده نمایند و با عبور از محدودیت‌های کرونا و با ایجاد ارتباط سازنده هم آفرینی ارزش برند خلق نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیم‌پور، حبیب؛ فیضی زنگیر، سلمان؛ کریمی، بهنام؛ جهاندیده تپراقلو، مینا (1400) تحلیلی بر رفتارهای محافظتی ساکنان مقاصد شهری در برابر ویروس کرونا (مطالعه موردی شهر سرعین)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 66-49.
 2. باصولی؛ مهدی و جباری، گلنوش (1400) رابطه مدیریت بحران و تاب‌آوری جامعه مقصد گردشگری در بحران کرونا مطالعه موردی: شهر همدان، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 48-33.
 3. حسن‌پور، محمود؛ شاهی، طاهره؛ ارژنگ مهر، داود (1399) الگوی مدیریت بحران برای بخش عرضه گردشگری ایران؛ نمونه موردی: بحران شیوع ویروس کووید- 19، نشریه مطالعات مدیریت گردشگری- ویژه‌نامه کووید 19، دوره 15، صص. 89-59.
 4. داوری، علی و رضازداه، آرش (1392) مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 5. دهقان، رضا؛ رشادت‌جو، حمیده؛ طالبی، کامبیز؛ درگاهی، حسین (1399) تحلیل راهبردی صنعت گردشگری سلامت ایران در دوران کرونا، مجله پیاورد سلامت، دوره 14، شماره 6، صص. 534-519.
 6. عسگری سوادجانی، علیرضا؛ رضایی، محمدرضا؛ سجاسی قیداری، حمدالله (1400) تحلیل تأثیر پاندمی کووید 19 بر تخریب خلاق گردشگری از دیدگاه ساکنان مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 1-13.
 7. قربان‌زاده، داود و آقامحمدی، جواد (1400) بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتلا به کووید 19 بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس، مطالعه موردی: بازدیدکنندگان از جاذبه‌های گردشگری شهرستان آمل در موج دوم شیوع، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 31- 15.
 8. نیکفال مغانلو، ساسان و منصوری، محدثه (1399) تأثیر ویروس کرونا COVID-19 بر صنعت گردشگری، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، تهران.
 9. Abou-Shouk, M. & Soliman, M. (2021) The impact of gamification adoption intention on brand awareness and loyalty in tourism: The mediating effect of customer engagement, Journal of Destination Marketing & Management, Vol 20, pp.10-15.
 10. Ahn, J. & Back, K. J. (2018) Antecedents and consequences of customer brand engagement in integrated resorts, International Journal of Hospitality Management, Vol 75, pp.144-152.
 11. Asgari Savadjani, A. R. & Rezaei, M. R. & Sajasi Gheidari, H. (2021) Analysis of the impact of the Covid 19 pandemic on the creative destruction of tourism from the perspective of residents Case study: Historical context of Yazd, Journal of Urban Tourism, Vol. 8, No. 1, pp. 1-13. [In Persian].
 12. Bae, S. Y. & Chang, P. J. (2020) The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’tourism in South Korea during the first wave of the pandemic (March 2020), Current Issues in Tourism, 24, No. 7, pp. 1017-1035.
 13. Baker, S. R. & Bloom, N. & Davis, S. J. & Kost, K. & Sammon, M. & Viratyosin, T. (2020) The unprecedented stock market reaction to COVID-19, The Review of Asset Pricing Studies, Vol. 10, No. 4, pp.742-758.‌
 14. Basuli, & Jabbari, G. (2021) The Relationship between Crisis Management and Resilience of Tourism Destination in Corona Crisis Case Study: Hamadan, Journal of Urban Tourism, Vol. 8, No. 1, pp. 33-48. [In Persian].
 15. Bhati, A. S. & Mohammadi, Z. & Agarwal, M. & Kamble, Z. & Donough-Tan, G. (2020) Motivating or manipulating: the influence of health-protective behaviour and media engagement on post-COVID-19 travel, Current Issues in Tourism, 24, No. 15, pp. 2088-2092.
 16. Crossley, E. (2020) Ecological grief generates desire for environmental healing in tourism after COVID-19, Tourism Geographies, 22, No. 3, pp. 536–546.
 17. Davari, Ali. & Rezazdah, Arash. (2013) Structural equation modeling with PLS software. Tehran: University Jihad Publishing Organization. [In Persian].
 18. Dehghan, R. & Reshad Joo, H. & Talebi, K. & Dargahi, H. (2020) Strategic Analysis of Iran's Health Tourism Industry in the Corona Period, Payavard Salamat Journal, Vol. 14, 6, pp. 519-534. [In Persian].
 19. Ebrahimi, P. & Hajmohammadi, A. & Khajeheian, D. (2020) Place branding and moderating role of social media, Current Issues in Tourism 23, No. 14, pp. 1723–1731.
 20. Ebrahimpour, H. & Faizi Zangir, S. & Karimi, B. & Jahandideh Tapraghloo, M. (2021) An Analysis of Protective Behaviors of Residents of Urban Destinations against Corona Virus (Case Study of Sarein City), Journal of Urban Tourism, Vol. 8, No. 1, pp. 49-66. [In Persian].
 21. Ghorbanzadeh, D. & Agham Mohammadi, J. (2021) The effect of perception of the risk of Covid 19 on the behavioral intentions of tourists towards non-contact tourism, a case study: Visitors to the tourist attractions of Amol city in the second wave of prevalence, Journal of Urban Tourism, Vol. 8, No. 1, pp. 15-31. [In Persian].
 22. Harrigan, P. & Evers, U. & Miles, M. & Daly, T. (2017) Customer engagement with tourism social media brands, Tourism Management, 59, pp. 597–609.
 23. Hassanpour, M. & Shahi, T. & Arjang Mehr, D. (2020) Crisis management model for Iran's tourism supply sector; Case study: Covid-19 virus outbreak crisis, Journal of Tourism Management Studies – Covid 19 Special Issue, Vol. 15, pp. 59-89. [In Persian].
 24. Hollebeek, L. D. & Rather, R. A. (2019) Service innovativeness and tourism customer outcomes, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31, No. 11, pp. 4227–4246.
 25. Hollebeek, L. D. & Smith, D. L. & Kasabov, E. & Hammedi, W. & Warlow, A. & Clark, M. K. (2020) Customer brand engagement during service lockdown, Journal of Services Marketing, Forthcoming, 35, No. 2, pp. 201-209.
 26. Hollebeek, L. D. & Sprott, E. S. & Andreassen, T. W. & Costley, C. & Klaus, P. & Kuppelwieser, V. (2019) Customer engagement in evolving technological environments: Synopsis and guiding propositions, European Journal of Marketing, 53, No. 9, pp. 2018–2023.
 27. Hollebeek, L. D. & Srivastava, R. K. & Chen, T. (2019) SD logic–informed customer engagement: Integrative framework, revised fundamental propositions, and application to CRM, Journal of the Academy of Marketing Science, 47, No. 1, pp. 161–185.
 28. Huynh, T. L. (2020) The COVID-19 risk perception: A survey on socioeconomics and media attention, Economics Bulletin, 40, No. 1, pp. 758–764.
 29. Li, M. W. & Teng, H. Y. & Chen, C. Y. (2020) Unlocking the customer engagement-brand loyalty relationship in tourism social media: The roles of brand attachment and customer trust, Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, pp. 184–192.
 30. Liu, Y. & Gayle, A. A. & Wilder-Smith, A. & Rocklöv, J. (2020) The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus, Journal of travel medicine, Vol. 4, pp. 1-4.
 31. Macey, W. H. & Schneider, B. (2008) The meaning of employee engagement, Industrial and organizational Psychology, Vol. 1, No. 1, pp. 3-30.‌
 32. Mandel, A. & Veetil, V. (2020) The economic cost of COVID lockdowns: An out-of-equilibrium analysis, Economics of Disasters and Climate Change, Vol. 4, No. 3, pp. 431-451.
 33. Marron, D. (2020) Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19, Federal Budget and Economy, TaxVox, 17 March 2020, available on.
 34. Nikfal Moghanloo, Sasan. & Mansouri, Mohadeseh. (2020) The Impact of Corona COVID-19 Virus on Tourism Industry, 7th National Conference on Modern Studies and Research in the Field of Geography, Architecture and Urban Planning of Iran, Tehran. [In Persian].
 35. Patel, P. K. & Sharma, J. & Kharoliwal, S. & Khemariya, P. (2020) The Effects of Nobel Corona Virus (Covid-19) in the Tourism Industry in India, International Journal of Engineering Research & Technology, 9, No. 5, pp. 780-788.
 36. Rather, R. A. (2021) Demystifying the effects of perceived risk and fear on customer engagement, co-creation and revisit intention during COVID-19: A protection motivation theory approach, Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 20, pp.10-14.
 37. Rather, R. A. & Hollebeek, L. D. (2021) Customers’ service-related engagement, experience, and behavioral intent: Moderating role of age, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol 60, pp.10-24.
 38. Rather, R. A. & Hollebeek, L. D. & Rasoolimanesh, S. M. (2021) First-Time versus Repeat Tourism Customer Engagement, Experience, and Value Cocreation: An Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 44, pp.72-87.
 39. Sánchez-Cañizares, S. M. & Cabeza-Ramírez, L. J. & Muñoz-Fernández, G. & Fuentes-García, F. J. (2020) Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel, Current Issues in Tourism, 24, No. 7, pp. 970-984.
 40. Schivinski, B. & Christodoulides, G. & Dabrowski, D. (2016) Measuring consumers ’engagement with brand -relatedsocial -mediacontent: development and validation of a scale that identifies levels of social-mediaengagement with brands, Journal of Advertising Research 56, No. 1, pp. 64–80.
 41. Singh, A. L. & Jamal, S. & Ahmad, W. S. (2021) Impact assessment of Lockdown amid covid-19 pandemic on tourism industry of Kashmir Valley, India. Research in Globalization, 3, pp.10-53.
 42. Škare, M. & Soriano, D. R. & Porada-Rochoń, M. (2021) Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry, Technological Forecasting and Social Change, Vol 163, pp.12-19.
 43. So, K. K. F. & Wei, W. & Martin, D. (2021) Understanding customer engagement and social media activities in tourism: A latent profile analysis and cross-validation, Journal of Business Research, 129, pp. 474-483.
 44. World Health Organization. (2020) Responding to community spread of COVID-19: interim guidance, 7 March 2020 (No. WHO/COVID-19/Community_Transmission/2020.1). World Health Organization.
 45. Yu, M. & Li, Z. & Yu, Z. & He, J. & Zhou, J. (2020) Communication related health crisis on social media: a case of COVID-19 outbreak, Current issues in tourism, 24, No. 19, pp. 1-7.
 46. Zheng, D. & Luo, Q. & Ritchie, B. W. (2020) Afraid to travel after COVID-19? Selfprotection, coping and resilience against pandemic ‘travel fear’, Tourism Managemen, 83, pp.10-26.