اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کرامت اله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari
zayyariut.ac.ir

سردبیر

دکتر احمد پور احمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
apouraut.ac.ir

مدیر داخلی

محمد ویسیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

mwaysianymail.com

دبیر تخصصی

سید عباس رجایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarajaei
sarajaeiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی قرخلونره

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

gharakhloout.ac.ir

حسین حاتمی نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hataminejad
hatami35yahoo.com

براتعلی خاکپور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی

khakpoorferdowsi.um.ac.ir

دکتر اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی

as_nazarianyahoo.com

دکتر سیمین تولایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی

tavallaitmu.ac.ir

دکتر علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

anabestanium.ac.ir

دکتر غلامرضا کاظمیان شیروان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

kazemianatu.ac.ir

دکتر کمال امیدوار

اقلیم شناسی استادجغرافیا-اقلیم شناسی- دانشگاه یزد

komidvaryazd.ac.ir

دکتر محمد تقی رهنمایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rahnamai
rahnemaie1323yahoo.com

دکتر مهران مقصودی

جغرافیای طبیعی دانشیار جغرافیا - ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

maghsoudut.ac.ir

دکتر ناصر برک پور

شهرسازی استاد شهرسازی دانشگاه هنر تهران

barakpooart.ac.ir

دکتر ابوالفضل مشکینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

abolfazl.meshkinigmail.com