اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر کمال امیدوار

اقلیم شناسی استادجغرافیا-اقلیم شناسی- دانشگاه یزد

komidvaryazd.ac.ir