اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کرامت اله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari
zayyariut.ac.ir
0000-0001-9135-4768

h-index: 12  

سردبیر

احمد پور احمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
apouraut.ac.ir
0000-0003-0224-5995

h-index: 19  

مدیر داخلی

محمد ویسیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=OrhsJ9EAAAAJ
mwaysianymail.com
0000-0002-8097-4985

h-index: 2  

دبیر تخصصی

سید عباس رجایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarajaei
sarajaeiut.ac.ir
0000-0002-6113-2811

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

مهدی قرخلونره

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mehdegh
gharakhloout.ac.ir

حسین حاتمی نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hataminejad
hatami35yahoo.com
0000-0002-6896-7141

h-index: 12  

براتعلی خاکپور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی

adabiyat.um.ac.ir/index.php/fa/geoproff/khakpoor
khakpoorferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-5217-119X

h-index: 3  

دکتر اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی

as_nazarianyahoo.com

دکتر سیمین تولایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی

tavallaitmu.ac.ir

علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

scimet.sbu.ac.ir/Aliakbar_Anabestani
anabestanium.ac.ir
0000-0003-1461-5893

h-index: 9  

غلامرضا کاظمیان شیروان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/kazemian
kazemianatu.ac.ir
0000-0003-1708-5736

h-index: 6  

کمال امیدوار

اقلیم شناسی استادجغرافیا-اقلیم شناسی- دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/omidvar
komidvaryazd.ac.ir
0000-0002-4956-3002

h-index: 6  

محمد تقی رهنمایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rahnamai
rahnemaie1323yahoo.com

مهران مقصودی

جغرافیای طبیعی دانشیار جغرافیا - ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/en/~maghsoud
maghsoudut.ac.ir
0000-0002-4973-8327

h-index: 11  

ناصر برک پور

شهرسازی استاد شهرسازی دانشگاه هنر تهران

faculty.art.ac.ir/barakpoor/fa
barakpooart.ac.ir
0000-0002-2941-9812

ابوالفضل مشکینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/meshkini
abolfazl.meshkinigmail.com
0000-0002-3071-275X

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ریموند رستگار

مدیریت گردشگری گروه جهانگردی - مدرسه بازرگانی، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا

business.uq.edu.au/profile/413/raymond-rastegar
r.rastegarbusiness.uq.edu.au
0000-0002-5794-2096

h-index: 12  

زاهد قادری

گردشگری گروه گردشگری، دانشکده هنر و علوم اجتماعی در دانشگاه سلطان قابوس، عمان

www.squ.edu.om/art/Departments/Tourism-Department/Department-Staff
z.ghaderisqu.edu.om
0000-0001-6666-1635

h-index: 20