نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی و رتبه‌بندی موانع توسعه گردشگری در شهرستان مینودشت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-89

10.22059/jut.2015.54067

بهرام ایمانی؛ حمیده خسروی مهر؛ علی طورانی