نویسنده = ���������������� ��������
تحلیلی بر وضعیت توسعه گردشگری و موانع عمده جذب گردشگر در شهرها (نمونه موردی: مهاباد)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 233-252

10.22059/jut.2015.58446

کامران علیزاده آذر؛ واحد احمد توزه؛ صلاح عزیزیان