تحلیلی بر وضعیت توسعه گردشگری و موانع عمده جذب گردشگر در شهرها (نمونه موردی: مهاباد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

2 مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه پیام نور شهری ری

چکیده

گردشگری، به‌منزلة فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرایند توسعة متوازن و خردورزانه را در همة دنیا به نمایش گذاشته، مورد توجه گروه وسیعی از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام‌های سیاسی و مدیران اجرایی در کشورها و شهرهای مختلف قرار گرفته است. در این پژوهش، به بررسی و تحلیل موانع توسعة گردشگری در شهرستان مهاباد پرداخته شده است. این پژوهش براساس نوع هدف، کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی‌ـ تحلیلی است. همچنین، شیوة گردآوری داده‌ها نیز اسنادی‌ـ پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای تدوین و در چند بعد در زمینة توسعة گردشگری و موانع توسعة گردشگری بین گردشگران وارد‌شده به مهاباد توزیع شد. نتایج بیانگر آن است که موانع قانونی، اقتصادی و کالبدی، طبیعی و جغرافیایی سه مشکل جدی در توسعة گردشگری شهری شهرستان مهاباد است. موانع قانونی (آیین‌نامه‌ها و مقررات) مهم‌ترین مانع در توسعة گردشگری شهری شهرستان مهاباد است. پس از آن، به ترتیب موانع کالبدی، طبیعی و جغرافیایی، موانع اقتصادی، موانع آموزش و زمینه‌سازی، موانع فرهنگی و فقدان جاذبه‌های کافی به ترتیب مهم‌ترین موانع توسعة گردشگری و جذب گردشگر شهری مهاباد است.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. آزادواری، سیاوش (1389). «درآمدی بر گردشگری شهری و تأثیرات این پدیده بر اقتصاد کلان‌شهرها (نمونة موردی کلان‌شهرهای ایران)»، ویژه‌نامة اقتصاد گردشگری شهری، ص47ـ50
  2. ابراهیم‌زاده، عیسی و همکاران (1386). فهرست نقشه‌های منابع، پتانسیل‌ها و خدمات موجود گردشگری شهرستان چابهار، طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان، زاهدان.
  3. حاجی‌نژاد، علی؛ احمدی (1389). «تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری؛ مطالعة موردی شهر بانه»، فصل‌نامة جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، س اول، ش 2، ص5ـ24.
  4. روچ، جودیت (1389). «گردشگری شهری، عوامل جذب گردشگران به شهرها»، ترجمة علی عریاضی‌دانا، ویژه‌نامة اقتصاد گردشگری شهری، ص 56ـ58.
  5. رهنمایی، محمدتقی (1385). جغرافیای توریسم، تهران: دانشگاه تهران.
  6. زاهدی، شمس السادات (1385). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار، تهران: دانشگاه علامه.
  7. زنگی‌آبادی، علمی؛ محمدی، جمال؛ زیرک‌باش، دیبا (1385). «تحلیل بازار گردشگری داخل شهر اصفهان»، مجلة جغرافیا و توسعه، ص131ـ156.
  8. سازمان جهانی جهانگردی ( 1379). برنامه‌ریزی ملی، منطقه‌ای و جهانگردی، ترجمة محمود عبدالله‌زاده، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  9. سرور، هوشنگ (1386). «بررسی ابعاد اقتصادی گردشگری»، ماهنامة شهرداری‌ها، ش 87.
  10. سیف‌الدینی، فرانک؛ شعبانی‌فرد، محمد؛ حسینی، علی؛ رشیدی، مصطفی (1389). «سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری براساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعة میزبان، نمونه موردی: شهر اصفهان»، پژوهش‏های جغرافیایی انسانی، ش71، ص 67ـ87.
  11. شکوئی، حسین (1387). دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، ج اول، تهران: سمت.
  12. شهرداری مهاباد (1391).
  13. صباغ کرمانی، اصغر (1375). بررسی وضعیت صنعت توریسم و تخمین تقاضا و عرضة توریسم، تهران: مرکز پژوهش‏های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  14. فرمانداری مهاباد (1391).
  15. کاظمی، مهدی (1387). «تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعة گردشگری چابهار»، مجلة جغرافیا و توسعه، س6، ش12، پاییز و زمستان.
  16. مرکز آمار ایران (1391). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان مهاباد.
  17. مهندسین مشاور پویا نقش شهر و بنا (1386). طرح جامع مهاباد.
  18. نوربخش، سیدمرتضی؛ اکبرپورسر اسکانرود، محمد (1389). «نقش گردشگری شهری در توسعة اقتصادی کلان‌شهرها»، ویژه‌نامة ‏اقتصاد گردشگری شهری، ص 34ـ20.
  19. هال، پیتر (1391). کلان‌شهرهای چند‌هسته‌ای، ترجمة کرامت‌اله زیاری، تهران: دانشگاه تهران.

   

  1. Higham,J. Lueck, M(2002), Urban ecotourism: a contradiction in terms? Journal of ecotourism. 1: 36- 51.
  2. Hall.M.C, (2000) Tourism Planning, Policies, Processes and Relationship. Pearson Education.Harlow.
  3. Holijevac, A. I., (2003), A Vision of Tourism and Hotel Industry in The 21st Century, Hospitality Management, Vol.22.
  4. Mcintosh, W., Robert, Charles R. Golden, (1995) , Tourism Principle, Practices, Philosophies, United States of American, John Wiley & Sons, Inc.