دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 219-319