ارزیابی تأثیر ظرفیت‏های خدماتی‌ـ فضایی مراکز درمانی بر میزان گردشگران درمانی مطالعة موردی: شهر یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری

چکیده

امروزه، گردشگری از معدود بخش‏های خدماتی است که فرصت‏های مناسب را برای تجارت فارغ از میزان توسعه‌یافتگی آن‏ها فراهم آورده است. به گونه‏ای که از گردشگری به صنعت تعبیر شده و بعد از صنعت نفت و خودرو سومین صنعت درآمدساز جهان شناخته می‏شود. گردشگری سلامت نیز یکی از رشدهای پرسرعت را در صنعت گردشگری دنیا دارد. ایران، با وجود قابلیت‌های زیادی که در زمینة مذکور، به‌ویژه گردشگری درمانی، به‌دلیل کیفیت مناسب درمان و پایین‌بودن هزینة درمان دارد، می‌تواند بخش مهمی از این بازار را به خود اختصاص دهد. شهر یزد به‌رغم محدودیت‏های اقلیمی و وجود مرکزیت در کشور زمینة مساعدی در‌خصوص پیشرفت‏های خدمات درمانی ایجاد کرده و در زمینة پزشکی در حد بالایی ارائة سرویس‏دهی می‏کند. بنابراین، با توجه به این موضوع و با تدوین برنامه‏ای جامع می‏توان این شهر را در زمینة گردشگری درمانی در سطح جهانی مطرح کرد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر ظرفیت‏های خدماتی‌ـ فضایی مراکز درمانی بر میزان گردشگران درمانیدر شهر یزد و شناسایی وضعیت آن در جهت توسعة پایدار شهر یزد است. مطالعة حاضر، توصیفی‌ـ تحلیلی است که به صورت پیمایشی اجرا شده ‏است. با پژوهش‏های میدانی مشخص شد درصد بالایی از افراد بستری در مراکز درمانی غیربومی‌اند که بیانگر فرصتی مناسب در زمینة مذکور در شهر یزد است. همچنین، با استفاده از آزمون T و نتایج حاصل از پرسش‌نامه، این نتیجه حاصل شد که میان گردشگران درمانی و ظرفیت‏های خدماتی‌ـ فضایی رابطة معناداری وجود دارد و درنهایت در این زمینه پیشنهادهای لازم مطرح شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. افشانی، علیرضا (1390). «آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری»، انتشارات دانشگاه یزد، چ 3.
  2. جباری، علیرضا (1387). طراحی الگوی گردشگری ایران، دکترای تخصصی رشتة مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استاد راهنما: بهرام دلگشایی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
  3. جلودار، باغبان (1380). «صنعت توریسم و راهکارهای توسعة آن در منطقة شمال با تأکید بر بابلسر»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: میرستار صدر موسوی، دانشگاه تبریز.
  4. حقیقی کفاش، مهدی و همکاران (1384ـ1385). «اولویت‌بندی عوامل مربوط به توسعة گردشگری درمانی ایران»، فصل‏نامة مطالعات جهانگردی، ش 12 و 11، زمستان و بهار، صص 150ـ159.
  5. رهنمایی، محمدتقی (1390). گردشگری شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور.
  6. ساروخانی، باقر (1377). روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  7. فرهادی، فرناز (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر رونق صنعت گردشگری سلامت در ایران از دید مدیران و متخصصان سلامت استان تهران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد و علوم اداری، استاد راهنما: علیرضا شغلی، دانشگاه اصفهان.
  8. کارگر (1386). توسعة شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران (ازمفهوم تا راهکار)، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
  9. گی. چاک. وای و ادواردو فایو. سولا (1382). جهانگردی در چشم‏اندازی جامع، ترجمة علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
  10. محلاتی، صلاح‏الدین (1380). درآمدی بر جهانگردی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران، چ3.
  11. نشریة ‏ابتکار (2008). فعالیت‏هایICTO (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری). http://www.ebtekar news.com.
   1. Caballero, S.D., Mugomba, C, 2006, Medical Tourism and its Entrepreneurial opportunities - A conceptual framework for entry into the industry, Dissertation of Master Degree .(Goteborg University ).
   2. Goodrich, G. & Goodrich J,1987, Health care tourism – an exploratory study, Tourism Management, September. pp217-222.
   3. Garcı´a-Alte´ s, A, 2005, The development of health tourism services, Annals of Tourism Research, 32; pp262–266.
   4. Harahsheh ,s, 2002, Curative tourism in Jordan and its potentioal development, thesis for fulfillment of MA in Europian Tourism Management (ETM) Bounemouth Ubiversity ,U.K.
   5. Kazemie, Zahra, 2007, Master s Thesis Study of the Effective Factors for Attracting Medical Tourism in Iran, Desember. P14.
   6. TRAM (Tourism Research And Marketing), 2006, Medical Tourism, A Global Analysis, A report By Tourism Research And Marketing, Atlas Publication, Netherlands, P، 1-94.
   7. Weaver, David and Martin Oppermann, 2000, Tourism Management, first Edition. John wiley & Sons Australia.
   8. WTO. (1995). Concepts, Definition and Classifications for Tourism Statistics, Madrid، WTO.